„Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego w Tarnobrzegu”

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

„Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego w Tarnobrzegu”

28 lipca 2016 Aktualności 0

Przedmiot oraz lokalizacja projektu

Projekt realizowany był od 1 stycznia 2007r. do 31.12.2007r przez WSIiZ oraz TARR S.A. Celem projektu było stworzenie i rozwój inicjatyw z dziedziny rozwoju zasobów ludzkich mogących uzyskać współfinansowanie z funduszy EFS oraz pomoc potencjalnym projektodawcom z województwa podkarpackiego subregionu tarnobrzeskiego w realizacji projektów finansowych ze środków EFS, inicjowanie i rozwój lokalnych partnerstw, podniesienie świadomości uczestników regionalnych inicjatyw RZL osób związanych                     z instytucjami korzystającymi z tych inicjatyw, instytucji realizujących projekty finansowe              z EFS oraz ostatecznych beneficjentów, na temat możliwości wynikających z wykorzystania EFS w Polsce oraz Promocja działań ośrodka.

Rezultaty projeku

W ramach projektu zorganizowano szkolenia, zainicjowano powstanie partnerstw między podmiotami działającymi w obszarze RZL, zorganizowano seminaria promocyjne, zapewniono kompleksowe wsparcie przy realizacji projektów finansowanych w ramach EFS.

Koszt projektu

Budżet projektu obejmował kwotę: 596 191,52 PLN.

Źródła finansowania projektu

Projekt zrealizowany został w oparciu o środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego.