Deklaracja dostępności

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

Data publikacji strony internetowej: 2013-03-22
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-05-17

Wstęp deklaracji

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony: https://tarr.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Telefon:15 822 00 22
E-mail: tarr@tarr.pl
Adres korespondencyjny: Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu ul. M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Dokonano aktualizacji strony www:

 1. ujednolicone tytuły na podstronach (nagłówki),
 2. ujednolicona kolejność / struktura nagłówków,
 3. e-maile i numery telefonów zostały podlinkowane,
 4. linki i zdjęcia, galerie na stronie zostały zaktualizowane o opis alternatywny,
 5. na stronie został dodany pasek narzędziowy, pozwalający na użycie trybu domyślnego na stronie, trybu nocnego, trybu mocnego kontrastu, a także zmiany widoku (na pełny ekran i „ograniczony”/”standardowy) i zmiany rozmiaru czcionki,
 6. kod strony został wyeliminowany ze zbędnego kodu html,
 7. strona została zoptymalizowana pod kątem szybkości działania,
 8. na podstronach dzielonych została uwypuklona nawigacja,
 9. aktualizacji / zmianie został poddany kod witryny – do zgodności z WCAG 2.1.

Treści niedostępne

 • Dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.).

 

Wyłączenia

Dokumenty opublikowane przed 2 lipca 2021 roku mogą nie spełniać zasad formatowania zgodnych z wytycznymi WCAG 2.1 AA.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2021-01-30
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-05-17

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony www prosimy o kontakt
mailowy:  tarr@tarr.pl
lub telefoniczny: 15 822 00 22

lub pisemny na adres: Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu ul. M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich:

 

Dostępność architektoniczna

Teren posesji Tarnobrzeskiej Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. przy ulicy M.Dąbrowskiej 15 w Tarnobrzegu nie jest ogrodzony.

Do Tarnobrzeskiej Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w budynku biurowym prowadzi jedno wejście z wyraźnym oznaczeniem graficznym na budynku. Budynek biurowy jest piętrowy, poziom posadzki znajduje się na wysokości przyległego terenu. Teren przed budynkiem jest utwardzony, nawierzchnia asfaltowa – z możliwością zaparkowania samochodu przez osoby niepełnosprawne lub inne osoby ze szczególnymi potrzebami w bezpośrednim sąsiedztwie drzwi wejściowych. 

W razie potrzeby większość spraw w TARRS.A. można załatwić w towarzystwie oraz przy wsparciu wskazanych przez siebie osób trzecich powyżej 16 roku życia.

Brak ograniczeń w zakresie wstępu do TARR S.A.osób niepełnosprawnych wraz z psem asystującym. Pies asystujący powinien być wyposażony w uprząż, posiadać certyfikat potwierdzający status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

 

Pomieszczenia sanitarne (toaleta)

Toaleta przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami zlokalizowana jest na parterze. Dojście do toalety dla osób niepełnosprawnych jest trasą wolną od przeszkód. W toalecie jest zapewniona wystarczająca przestrzeń manewrowa, a wewnątrz znajduje się przycisk przywołujący i odwołujący pomoc.

Pracownicy TARR S.A. pomagają osobom ze szczególnymi potrzebami oraz udzielają niezbędnych informacji. Informacja o najważniejszych punktach w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (graficzny) w postaci głównej tablicy informacyjnej i poszczególnych indywidualnych tabliczek informacyjnych.

 

Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

W TARR nie ma pętli indukcyjnej.  Oznaczenia w alfabecie brajla znajdują się na parterze dot. oznaczenia toalety dla osób niepełnosprawnych oraz biur Tarnobrzeskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Dla osób z dysfunkcjami narządu słuchu Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  może zapewnić pomoc tłumacza polskiego języka migowego. Osoby, które wyrażają chęć skorzystania z pośrednictwa tłumacza języka migowego, proszone są o zgłoszenie tego faktu, co najmniej na 7 dni roboczych przed wybranym przez siebie terminem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia takiej potrzeby dokonuje się:

 • pocztą tradycyjną na adres:
  Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu ul. M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg
 • pocztą elektroniczną na adres: tarr@tarr.pl
 • telefonicznie na nr telefonu: 15 822 00 22
 • elektroniczna skrzynka podawcza http://epuap.gov.pl z użyciem profilu zaufanego ePUAP lub podpisu kwalifikowanego
 • osobiście: Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu ul. M. Dąbrowskiej 15