Organy spółki i ich kompetencje

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

Organami Spółki są:

 1. Walne Zgromadzenie.
 2. Rada nadzorcza.
 3. Zarząd.

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

 1. Bożena Sudoł-Kaczmarek – Przewodniczący Rady nadzorczej
 2. Barbara Kłeczek – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 3. Witold Bochyński – Członek Rady Nadzorczej

W skład Zarządu wchodzą:

 1. Prezes Zarządu TARR S.A. – Sebastian Pawlos
 2. Wiceprezes Zarządu TARR S.A. – Ewelina Mysłek

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz spraw określonych w kodeksie spółek handlowych, należy:

 • powołanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej,
 • zmiana statutu Spółki,
 • podwyższenie kapitału zakładowego Spółki,
 • emisja nowych akcji,
 • tworzenie, wykorzystanie, likwidacja funduszy specjalnych,
 • ustalenie wynagrodzeń Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej w postaci udziału w zyskach Spółki,
 • ustalenie wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu,
 • dalsze istnienie Spółki w razie strat bilansowych,
 • przeniesienie siedziby Spółki bądź zakładu głównego Spółki za granicę,
 • zbycie nieruchomości,
 • połączenie Spółki z inną,
 • przekształcenie Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • umorzenie akcji i warunki tego umorzenia,
 • uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej,
 • powołanie likwidatorów Spółki.

Do kompetencji Rady nadzorczej należy:

 1. Do zadań Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki w zakresie określonym przepisami kodeksu spółek handlowych, a także wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki.
 1. Uchwały Rady Nadzorczej wymagają ponadto:
 • zezwolenia na nabycie, obciążenie lub wydzierżawienie nieruchomości,
 • zawarcie umowy licencyjnej w zakresie nie wymagającym zezwolenia,
 • przystąpienie do lub utworzenie spółki handlowej,
 • powołanie Członków Zarządu,
 • zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Spółki i regulaminu Zarządu,
 • ustalenie wynagrodzenia dla Członków Zarządu poza Prezesem Zarządu.
 • zatwierdzenie Regulaminu Pracy Zarządu,
 • zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego Spółki,
 • wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
 • zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich Spółki, przedłożonych przez Zarząd,
 • wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego oraz Członków Zarządu.

Do kompetencji Zarządu należą:

 1. Zarząd Spółki kieruje działalnością Spółki, zarządza całym majątkiem i reprezentuje Spółkę wobec sądów, władz i osób trzecich z ograniczeniami wynikającymi z kodeksu spółek handlowych.

Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.