7.4 „Tacy sami – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych”

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

7.4 „Tacy sami – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych”

28 lipca 2016 Projekty zrealizowane 0

Przedmiot oraz lokalizacja projektu

Projekt pt. „Tacy sami  – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych” realizowany przez Tarnobrzeską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Działania 7.4  Niepełnosprawni na rynku pracy, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt realizowany w okresie 01.10.2013 do 31.12.2014

Projekt skierowany był do osób niepełnosprawnych umysłowo i /lub psychicznie, niepracujących, zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Tarnobrzeg, będących uczestnikami WTZ przy Parafii MBNP w Tarnobrzegu w wieku 18-64 lata.

Celem głównym projektu było zwiększenie możliwości wejścia na rynek pracy 10 osób niepełnosprawnych  umysłowo i /lub psychicznie, pozostających bez zatrudnienia z terenu Gminy Miasta Tarnobrzeg poprzez aktywizację społeczno-zawodową w okresie od 01.10.2013r. do 31.12.2014r.

Formy wsparcia
W ramach projektu wsparcie uzyskało 10 Uczestników w następującej kolejności:
a) indywidualne poradnictwo psychologiczne oraz indywidualne poradnictwo zawodowe
– łącznie 5 godz./ Uczestnika,
b) indywidualne zajęcia z trenerem pracy/coachem dla wszystkich Uczestników (w zakresie wejścia i poruszania się po rynku pracy) – 25 godz./Uczestnika,
c) warsztaty grupowe dla wszystkich Uczestników projektu, prowadzone przez psychologa
w celu rozwoju osobistego i umiejętności pracowniczych – 60 godz./Uczestnik/Uczestniczka,
d) szkolenia zawodowe dla wszystkich Uczestników projektu, dobrane odpowiednio do potrzeb rynku pracy, oczekiwań  i predyspozycji Uczestnika projektu,
e)  6 miesięczny staż zawodowy dla 10 Uczestników projektu.

Rezultaty projektu
W wyniku udziału w projekcie została podniesiona motywacja, poziom umiejętności komunikacyjnych oraz poziom wiedzy i umiejętności zawodowych uczestników projektu. Uczestnicy nabyli również umiejętności poszukiwania pracy. Dzięki pomocy finansowej 10 osób ukończyło kursy zawodowe, 9 osób odbyło 6 miesięczne staże zawodowe. Po zakończeniu udziału w projekcie 4 osoby uzyskały zatrudnienie na lokalnym rynku pracy.

Koszt projektu
Budżet projektu obejmował kwotę: 272 567,58 PLN.
Źródła finansowania projektu
Projekt realizowany był w oparciu o środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.