Przedmiot działalności

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

1. Produkcja artykułów piśmiennych (17.23.Z)

2. Drukowanie gazet (18.11.Z)

3. Pozostałe drukowanie (18.12.Z)

4. Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (18.13.Z)

5. Introligatorstwo i podobne usługi (18.14.Z)

6. Reprodukcja zapisanych nośników informacji (18.20.Z)

7. Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z)

8. Wydawanie książek (58.11.Z)

9. Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (58.12.Z)

10. Wydawanie gazet (58.13.Z)

11. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z)

12. Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z)

13. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z)

14. Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.13.Z)

15. Działalność związana z projekcją filmów (59.14.Z)

16. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z)

17. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z)

18. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z)

19. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z)

20. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z)

21. Leasing finansowy (64.91.Z)

22. Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z)

23. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z)

24. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z)

25. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)

26. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z)

27. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z)

28. Działalność prawnicza (69.10.Z)

29. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z)

30. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z)

31. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z)

32. Działalność w zakresie architektury (71.11.Z)

33. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z)

34. Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B)

35. Działalność agencji reklamowych (73.11.Z)

36. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (73.12.A)

37. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B)

38. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (73.12.C)

39. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D)

40. Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z)

41. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z)

42. Działalność fotograficzna (74.20.Z)

43. Działalność związana z tłumaczeniami (74.30.Z)

44. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z)

45. Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (77.21.Z)

46. Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.( 77.22.Z)

47. Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (77.29.Z)

48. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z)

49. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z)

50. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z)

51. Działalność agencji pracy tymczasowej (78.20.Z)

52. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.30.Z)

53. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (79.90.C)

54. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z)

55. Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.21.Z)

56. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z)

57. Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z)

58. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z)

59. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z)

60. Technika (85.32.A)

61. Zasadnicze szkoły zawodowe (85.32.B)

62. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)

63. Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z)

64. Działalność obiektów kulturalnych (90.04.Z)

65. Działalność archiwów (91.01.B)

66. Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych (91.03.Z)

67. Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody (91.04.Z)

68. Działalność obiektów sportowych (93.11.Z)

69. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z)

70. Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców (94.11.Z)

71. Działalność organizacji profesjonalnych (94.12.Z)

72. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z)

73. Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z)

74. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z)”.