Kariera

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

PRACA

Brak aktualnych ogłoszeń o wolnych stanowiskach

Przyjęcie na staż poprzedzone jest rozmową wstępną z osobą bezrobotną przeprowadzoną przez upoważnionego pracownika  TARR S.A. Po zakończeniu stażu, stażysta otrzymuje zaświadczenie o odbyciu stażu.

Osoby bezrobotne  zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy zainteresowane możliwością odbycia stażu w Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, mogą składać CV i list motywacyjny drogą elektroniczną na adres: sekretariat@tarr.pl lub bezpośrednio w sekretariacie Agencji (pok. 209). Zastrzegamy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.


PRAKTYKI STUDENCKIE

Praktyki to szansa na poszerzenie swojej wiedzy w praktyce i zdobycie nowe doświadczenia zawodowego. To również doskonała okazja do poznania organizacji pracy wybranej instytucji. Różnorodność przedsięwzięć realizowanych w ramach praktyk daje możliwość nabycia nowych umiejętności i kompetencji.

Osoby zainteresowane możliwością odbycia praktyk studenckich w TARR S.A. zobowiązane są do złożenia:

  • imiennego skierowania na praktykę z uczelni zawierającego informację o kierunku i roku studiów oraz imię, nazwisko i kontakt do opiekuna praktyk ze strony Uczelni,
  • formularza porozumienia Uczelni w sprawie organizacji praktyk wraz z ramowym programem praktyki oraz kopią pełnomocnictwa osoby upoważnionej przez Uczelnię do podpisania porozumienia;
  • kopię ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na czas odbywania praktyki studenckiej (ubezpieczenie przez Uczelnię lub ubezpieczenie indywidualne).

Powyższe dokumenty należy złożyć w sekretariacie Agencji pok.206.


WOLONTARIAT

Wolontariat to szansa na poszerzenie swojej wiedzy w praktyce i zdobycie nowe doświadczenia zawodowego. To również doskonała okazja do poznania organizacji pracy wybranej instytucji. Różnorodność przedsięwzięć realizowanych w ramach wolontariatu daje możliwość nabycia nowych umiejętności i kompetencji.

Wolontariat może odbyć osoba, która posiada kwalifikacje i spełnia wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu zadań związanych z przedmiotem działalności Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Osoby zainteresowane wolontariatem powinny przedłożyć CV. Zastrzegamy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.