Dotacje

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

Przygotowujemy kompleksowo dokumentację aplikacyjną na pozyskanie dofinansowania unijnego. Pomożemy Państwu w pozyskaniu niezbędnych środków finansowych na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej. Dzięki naszemu dotychczasowemu doświadczeniu zapewnimy Państwu realizację usług na najwyższym poziomie dostosowanych indywidualnie do potrzeb. Udzielimy wsparcia w zakresie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, innowacyjnych, badawczo-rozwojowych dla branż  z firm handlowych, usługowych oraz produkcyjnych.

Jak ubiegać się o dotacje:

 • Opracuj własny pomysł oraz przygotuj budżet swojego biznesu,
 • Skontaktuj się z nami i umów na spotkanie z naszym doradcą (za pomocą formularza lub telefonicznie), który wyszuka dla Ciebie najlepsze źródła finansowania,
 • Dokonamy dokładnej analizy istniejących programów unijnych,
 • Sfinalizujemy umowę o współpracy biznesowej,
 • Opracujemy dla Ciebie dokumentację aplikacyjną (Wniosek o dotację, biznes plan, Studium wykonalności),
 • Po zakończeniu projektu rozlicz z nami swoją dotację.

Co powinieneś wiedzieć o dotacjach?

 • Fundusze europejskie na lata 2014-2020 przyznawane będą na przedsięwzięcia tj.:
  • innowacyjne pomysły i projekty badawczo – rozwojowe,
  • projekty z działań Programów Regionalnych oraz Programów Krajowych,
  • projekty związane z rozwojem gospodarczym naszego regionu,
  • instrumenty wsparcia finansowego tj. fundusz pożyczkowy dla mikro przedsiębiorstw,
  • projekty z działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wspierające rozwój terenów z obszaru wiejskiego.
 • Wysokość dofinansowania zależna jest od statusu danego przedsiębiorstwa oraz regionu w jakim zlokalizowana będzie inwestycja – może ona wynosić od 25% do 80%.
 • Najczęściej obowiązująca zasada finansowania projektu to refundacja poniesionych kosztów, przy projektach na rozwój firm wymagane jest wniesienie wkładu własnego. W tym celu udzielamy pomocy w przygotowaniu wniosków oraz pozostałej niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej wymaganych przez instytucje organizujące konkurs.
 • Udzielamy profesjonalnej porady w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych oraz innych źródeł finansowania Twojej działalności.

Dotacje unijne na rozpoczęcie działalności

Instytucje odpowiedzialne za realizowanie Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych na bieżąco aktualizują harmonogramy naborów wniosków.

Ponadto dofinansowania z Regionalnych i Krajowych Programów mogą być przeznaczone na aktywizację zawodową bezrobotnych jak również osób chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Ze wspomnianych funduszy skorzystać będą mogły instytucje, których zadaniem jest pomoc w znalezieniu pracy osobom bezrobotnym jak również ich wsparcie w założeniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

 

Dla kogo i skąd pozyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

Początkujący przedsiębiorcy potrzebują szczególnego wsparcia na starcie. Dotacje unijne na rozpoczęcie działalności gospodarczej pozyskane przy uruchamianiu własnego biznesu stanowią pomocny zastrzyk finansowy, wypłacany w relatywnie krótkim czasie (z reguły 1-2 miesiące) i nie wymagają ponoszenia uprzednio nakładów z własnej kieszeni – chociaż pozytywniej są oceniane wnioski, w których Wnioskodawca wykorzystuje własne środki jako dodatkowy element uruchamianego przedsięwzięcia.

W ramach wojewódzkich i powiatowych funduszy wsparcie finansowe jest przeznaczane:

 • dla osób powyżej 29 roku życia – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – trzeba być osobą pozostającą bez pracy, a dodatkowo preferowane będą osoby wpisujące się w którąś z grup (preferowane w pierwszej kolejności, w zależności od województwa) – np.:
  • osoby powyżej 50 roku życia
  • kobiety
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • osoby długotrwale bezrobotne
  • osoby o niskich kwalifikacjach.
 • dla osób w wieku 18-29 – w ramach Powiatowych Urzędów Pracy – środki będą pochodzić z Programów Unijnych. Tutaj jednak również będą to dotacje dla osób niepracujących. Dodatkowo środki będą pochodzić wyłącznie z PUP, a więc wymagane będzie zarejestrowanie w urzędzie oraz również będą najwyżej punktowane  osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy – czyli przynależnych do którejś z grup docelowych, takich jak m.in. niepełnosprawni, kobiety, nisko wykwalifikowani itp.

FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU:

 • BEZPŁATNE DORADZTWO I SZKOLENIA – wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • DOTACJA INWESTYCYJNA – do 24 000,00 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • WSPARCIA POMOSTOWEGO – ok. 1750,00 zł (w zależności od projektu) przez minimum 6 miesięcy

Niezbędne warunki do otrzymania dotacji:

 • posiadanie statusu osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo,
 • posiadanie koncepcji na prowadzenie własnego biznesu i gotowość do stałego podnoszenia własnych kwalifikacji,
 • nie prowadzenie działalności gospodarczej (zawieszenie działalności uniemożliwia ubieganie się o  dotację) w okresie co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku,
 • nie posiadanie na koncie przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu w okresie 2 lat liczonych od dnia złożenia wniosku,
 • wpisanie się w grupę docelową, dla której przewidziany jest dany nabór– np. osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, niepełnosprawni, osoby długotrwale bezrobotni, osoby o niskim wykształceniu,
 • oraz inne niezbędne warunki dla danego naboru i danej Instytucji Pośredniczącej

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 1. Profesjonalne doradztwo na etapie realizacji projektu:
 • Pomoc w doborze odpowiedniego dofinansowania dopasowanego do oczekiwań potencjalnych klientów,
 • Analiza przyszłego projektu pod względem wymogów konkursowych Programów Krajowych i Regionalnych,
 • Informowanie klienta o aktualnych naborach oraz o możliwościach otrzymania dotacji.
 1. Opracowanie dokumentacji konkursowej :
 • Przygotowanie biznes planów, studium wykonalności inwestycji, planów rozwoju eksportu,
 • Sporządzanie wniosków o dofinansowanie, opracowywanie budżetów finansowych, harmonogramów płatności oraz harmonogramów rzeczowo-finansowych a także pozostałych niezbędnych dokumentów.
 1. Monitorowanie oraz nadzór nad projektem:
 • Skompletowanie koniecznych załączników do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu,
 • Systematyczne aktualizowanie harmonogramu projektu,
 • Prowadzenie i zarządzanie projektem (wnioski o zaliczki, wnioski o płatność, postępowanie ofertowe, sprawozdanie końcowe z realizacji projektu),
 • Monitorowanie wskaźników produktu i wskaźników rezultatu określonych w dokumentacji konkursowej,
 • Sporządzanie pism do Instytucji Pośredniczących oraz próśb o zmianę dotychczasowych ustaleń projektowych,
 • Wsparcie działań kontrolnych oraz przygotowywanie potrzebnych dokumentów dla Instytucji Pośredniczącej.
 1. Doradztwo w pozyskaniu grantów na projekty szkoleniowe:
 • Opracowywanie i realizacja programów szkoleniowych,
 • Analiza potrzeb firm szkoleniowych chętnych uczestniczyć w projekcie,
 • Przygotowanie planu projektu,
 • Weryfikacja planu projektu pod kątem zgodności z kryteriami dostępu oraz kryteriami strategicznymi,
 • Koordynacja nad zadaniami merytorycznymi projektu,
 • Zarządzanie niezbędnymi procedurami podczas realizacji projektu.

Doradztwo na start i rozwój dla mikro przedsiębiorców inwestujących na terenie województwa podkarpackiego z udziałem niskooprocentowanych pożyczek dofinansowanych z Funduszy Unijnych.