Punkt kontaktowy – regionalne centrum transferu innowacji

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

Punkt kontaktowy – regionalne centrum transferu innowacji

28 lipca 2016 Projekty zrealizowane 0

Punkt Kontaktowy prowadzony był w ramach realizacji projektu systemowego „Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2014 w województwie podkarpackim” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 8.2.2 POKL; zadanie nr 3 RCTI i Sieć Punktów Kontaktowych.

Celem projektu było zapewnienie dostępności dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą usług doradczych z zakresu szeroko rozumianego rozwoju innowacyjności w regionie, skierowanych do mieszkańców województwa podkarpackiego, przedsiębiorstw województwa podkarpackiego, jednostek samorządowych województwa podkarpackiego, świata nauki (podkarpackie uczelnie) świadczonych przez współpracujące ze sobą instytucje tworzące sieć RCTI i PK, działającą na terenie województwa podkarpackiego.
Okres realizacji projektu: maj 2014 r. –  grudzień 2014 r.

W ramach prowadzonego Punktu Kontaktowego oferowane były nieodpłatnie następujące usługi:

AUDYT TECHNOLOGICZNY – usystematyzowany, niezależny i udokumentowany proces oceny przedsiębiorstwa (aktualnych działań oraz zamierzeń) w aspekcie możliwości wzrostu konkurencyjności drogą wdrażania różnego rodzaju innowacji (np. technologicznych, organizacyjnych, nowych produktów, TT) w oparciu o subiektywne odczucia i wiedzę audytora oraz kierownictwa organizacji. Celem audytu technologicznego było dostarczenie przedsiębiorcy wiedzy dotyczącej sytuacji firmy w aspekcie technologicznym i rynkowym. Audyt miał pomóc zidentyfikować potrzeby przedsiębiorstwa w zakresie pozyskiwania jak i odsprzedawania innowacyjnych technologii czy rozwiązań organizacyjnych.

DORADZTWO W ZAKRESIE FINANSOWANIA INWESTYCJI O CHARAKTERZE INNOWACYJNYM – obejmowało specjalistyczne konsultacje dla przedsiębiorców z zakresu m.in. :

  • prawa patentowego,
  • prawa ochrony własności przemysłowej obejmujące wzory przemysłowe i znaki towarowe,
  • prawa autorskiego,
  • umów licencyjnych.

Doradztwo z zakresu prawa własności intelektualnej miało na celu przyczynienie się do wzrostu świadomości m.in. ochrony patentowej, znaków towarowych, prawa autorskiego. Przedsiębiorcy uzyskiwali niezbędną wiedzę jak chronić swoje rozwiązania technologiczne, jak ustrzec się zakupu technologii z nieznanych źródeł mogących naruszać własność intelektualną. Przedsiębiorcy uzyskiwali informację o możliwości bezpośredniego kontaktu m.in. z ekspertami z uczelni wyższych oraz rzecznikami patentowymi.

KOJARZENIE WSPÓŁPRACA UCZELNI WYŻSZYCH Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI – nawiązywanie komercyjnej współpracy uczelni wyższej z przedsiębiorstwami, polegającej na zacieśnieniu współpracy pomiędzy tymi dwoma sferami obejmujące m.in.: komercjalizację i upowszechnienie wyników prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez uczelnie, realizację prac badawczo-rozwojowych zleconych przez przedsiębiorców nieposiadających odpowiedniego zaplecza badawczego.

SZKOLENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I PRACOWNIKÓW UCZELNI
– ogólne i specjalistyczne szkolenia dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw, które obejmowały szkolenia w zakresie m.in.: zarządzania procesami technologicznymi, identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników na stanowiskach technicznych, organizacji pracy w zakładzie produkcyjnym (procesy produkcyjne), wdrażania technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku, wykorzystania w prowadzonej działalności technologii informacyjnych i komunikacyjnych; szkolenia z zakresu pozyskiwania dotacji unijnych na planowane inwestycje, z prowadzenia innowacyjnych przedsiębiorstw, ochrony własności intelektualnej i prawa własności przemysłowej; szkolenia dla pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni, doktorantów obejmujące m.in.: rozpoczynanie prowadzenia własnej działalności gospodarczej opartej na spin off lub spin out; szkolenia dla pracowników naukowych, mają na celu usprawnienie transferu wyników badań z uczelni do przemysłu i przedsiębiorców.

SEMINARIA NA TEMAT ROZWOJU WSPÓŁPRACY POMIĘDZY PRZEMYSŁEM I NAUKĄ

INSPIROWANIE INICJATYW DOTYCZĄCYCH WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ obejmowało działania dotyczące m. in.:
a) poszukiwania potencjalnych partnerów biznesowych z zagranicy dla polskich firm,
b) organizowania bezpośrednich spotkań dwustronnych przedsiębiorców,
c) pomocy w organizacji misji gospodarczych przedsiębiorców i/lub udziału w międzynarodowych targach,
d) pomocy w nawiązywaniu kontaktów z zagranicznymi uczelniami oraz ich ośrodkami naukowymi,
e) nawiązywania i rozwoju kontaktów z zagraniczną organizacją zrzeszającą przedsiębiorców,
f) innych, o podobnym charakterze

SPOTKANIA KOOPERACYJNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW – celem spotkań była promocja własnych osiągnięć produktowych i technologicznych oraz poszukiwanie rozwiązań technicznych i technologicznych, istotnych dla rozwoju przedsiębiorstw; umożliwianie przedsiębiorcom nawiązania bezpośredniego kontaktu z potencjonalnymi partnerami gospodarczymi, zarówno krajowymi jak i zagranicznymi, powodującymi wymianę doświadczeń oraz stanowiące inspirację do współpracy naukowej i handlowej.
Klientem Punktu Kontaktowego mógł być: przedsiębiorca, osoba zamierzająca rozpocząć działalność gospodarczą, uczelnia bądź jednostka badawczo – rozwojowa zainteresowana doradztwem w zakresie innowacyjności, nowych technologii.

Zadanie nr 3 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Budżetu Państwa oraz Budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego w ramach projektu systemowego pn. Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007 – 2014 w województwie podkarpackim.