7.2.1 „Mogę – chcę – pracuję!”

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

7.2.1 „Mogę – chcę – pracuję!”

28 lipca 2016 Projekty zrealizowane 0

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z dniem 1 lutego 2014 r. rozpoczęła realizację projektu „Mogę – chcę – pracuję!” w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na podstawie Umowy nr UDA–POKL.07.02.01-18-106/13-00 zawartej w dniu 21 lutego 2014 r. z Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej.

Projekt realizowany będzie w okresie od 01.02.2014 r. do 31.08.2015 r.

Uczestnikami projektu mogą zostać wychowankowie Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, niezatrudnieni, zamieszkujący i uczący się na terenie woj. podkarpackiego, w wieku od 18-25 lat.

W ramach projektu wsparcie uzyska 15 Uczestników/Uczestniczek projektu wraz z otoczeniem w następującej kolejności:

a)    Konsultacje indywidualne dzielące się na:

–  konsultacje indywidualne dla wychowanków:

  • z psychologiem
  • z doradcą zawodowym
  • z prawnikiem

–  konsultacje indywidualne dla 26 opiekunów z psychologiem średnio według potrzeb 2 godz./os.

b)   Zajęcia integracyjno – motywacyjne:

–  dla 15 Uczestników/Uczestniczek projektu

–  dla 26 wychowanków POW w wieku 15-17 lat

–  dla 26 opiekunów POW

c)    Rynek pracy

– zorganizowanie szkoleń ułatwiających poruszanie się po rynku pracy, 15 Uczestników/Uczestniczek projektu;

– warsztaty prawne dla wychowawców/opiekunów,

d)   Kurs prawa jazdy Kat. B wraz z 1 przystąpieniem do egzaminu dla 13 Uczestników/Uczestniczek projektu.

e)    Kursy zawodowe obejmujące:

kurs – operator wózka widłowego,

blacharz – lakiernik,

opiekun osób zależnych,

doradca finansowo – podatkowy,

operator koparko – ładowarki,

obsługa klienta z obsługą kasy fiskalnej,

kurs barman – kelner,

manager gastronomii i hotelu, pracownik,

robót wykończeniowo – budowlanych,

kurs diagnostyka elektrycznych i elektronicznych systemów samochodowych,

kurs wizażu,

florystyka,

księgowość (wraz z obsługą programu księgowego).

Każdy kurs średnio w wymiarze 120 godz.

f)    Staż zawodowy dla 15 Uczestników/Uczestniczek projektu.