7.2.1 „Start bez barier”

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

7.2.1 „Start bez barier”

28 lipca 2016 Projekty zrealizowane 0
Powiększ!

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w miesiącu luty 2014 roku rozpoczęła realizację projektu „Start bez barier” w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działania 7.2.  Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na podstawie Umowy
z Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej.

Grupą docelową projektu jest 10 os. niepełnosprawnych umysłowo (01-U), niepracujących, zamieszkałych na terenie pow. mieleckiego, będących absolwentami  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mielcu w wieku 18 – 30 lat.

Celem głównym projektu jest przygotowanie do wejścia na rynek pracy 10 niepełnosprawnych umysłowo absolwentów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mielcu do 30.06.2015r.

Możliwe wsparcie do uzyskania:

– Wsparcie psychologiczne

– Wsparcie psychologiczne i zawodowe otoczenia Uczestników projektu

– Doradztwo edukacyjno-zawodowe

– Kursy zawodowe

– Staże zawodowe

Projekt realizowany będzie w  okresie: od 01.02.2014r. – 31.07.2015r.

Przewidywany termin rekrutacji oraz więcej informacji nt. projektu zamieścimy już wkrótce.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.