Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

4 października 2017 Projekty zrealizowane 0

 

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wspólnie z Podkarpacką Agencję Konsultingowo Doradczą Spółka z o.o. oraz Fundacją im. Hetmana Jana Tarnowskiego od 1 grudnia 2016 r. realizuje projekt „Podkarpacki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie, na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu z Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

Obszar realizacji Projektu to: miasto Krosno, powiat jasielski, krośnieński, sanocki, brzozowski, leski, bieszczadzki. Dopuszcza się możliwość udziału do 20% uczestników/czek projektu (osób fizycznych i osób prawnych) spoza obszaru realizacji Projektu.

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest udzielenie kompleksowego wsparcia osobom oraz podmiotom ekonomii społecznej w działaniach mających na celu utworzenie, co najmniej 202 miejsc pracy w nowych oraz istniejących przedsiębiorstwach społecznych oraz działania mające na celu ich stabilizację na rynku pracy za pomocą specjalnie dobranych narzędzi.

Cele strategiczne

 1. Zbudowanie przyjaznego otoczenia dla przedsiębiorstw społecznych oraz utworzenie sieci wsparcia z JST i biznesem.
 2. Stworzenie środowiska przyjaznego dla rozwoju Ekonomii Społecznej
 3. Utworzenie 4 inkubatorów Help Desk
 4. Opracowanie i wdrożenie modelu franczyzy społecznej

W ramach projektu, do 2019 roku zaplanowano szereg działań mających na celu rozwój i wzmocnienie ekonomii społecznej na terenie województwa podkarpackiego poprzez:

 1. Usługi informacyjneo sektorze ekonomii społecznej, ofercie wsparcia, stanie ekonomii społecznej w województwie podkarpackim,
 2. Usługi animacyjnew zakresie rozwoju ekonomii społecznej, realizowane m.in. w następujących formach:

– animowanie  lokalnych społeczności do podejmowania aktywności ukierunkowanych na rozwój ekonomii społecznej,

– wspieranie oddolnych inicjatyw na rzecz ekonomii społecznej,

– wspieranie osób i instytucji zamierzających rozpocząć działalność w formie PES czy PS,

– diagnozowanie potencjału lokalnego,

– wyszukiwanie lokalnych liderów,

– organizowanie spotkań animacyjnych, ukierunkowanych na rozwój ES,

– tworzenie grup inicjatywnych,

– zawieranie partnerstw na rzecz ekonomii społecznej między lokalnymi społecznościami, podmiotami ekonomii społecznej, jednostkami samorządu terytorialnego i przedsiębiorcami,

– propagowanie dialogu obywatelskiego, w tym zachęcanie do prowadzenia otwartych konsultacji społecznych jako niezbędnego elementu współpracy samorządu, mieszkańców, sektora biznesu,

– zachęcanie lokalnych samorządów do wzmacniania podmiotów ekonomii społecznej dzięki zlecaniu im usług, powierzaniu zadań publicznych, stosowaniu klauzul społecznych
w zamówieniach publicznych,

 1. Usługi inkubacyjne– służące nabyciu wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania PES lub PS, realizowane m.in. w formie:

– doradztwa kluczowego, którego zadaniem jest przygotowanie zindywidualizowanego wsparcia prowadzącego GI od początku do końca w procesie tworzenia/ ekonomizowania podmiotu/ przekształcenia w PS; przekazanie wiedzy potrzebnej do założenia, prowadzenia i rozwijania PES/ PS, zewnętrznego finansowania PS i PES,

– szkolenia dotyczące założenia, prowadzenia i rozwijania PES i PS dla GI,

– szkoleń w zakresie tworzenia biznes planów dla grup inicjatywnych, w tym m.in.: badanie potencjału do prowadzonej działalności, określenie obszarów pod kątem potencjału osobowego, etapy tworzenia biznesplanu, plan marketingowy: produkt, klienci, potencjał rynku, dystrybucja, reklama, prognoza sprzedaży; plan finansowy: prognoza przychodów, kosztów, analiza źródeł finansowania i organizacyjnego: personel, struktura,

– doradztwa w zakresie prawnym, finansowo – księgowym, osobowym, marketingowym,

– grantów na realizację projektów/ przedsięwzięć/inicjatyw na rzecz ES,

 1.  Wsparcie finansowe –(dotacje oraz wsparcie pomostowe) – zadanie obejmujące przyznanie wsparcia finansowego (dotacji) na utworzenie miejsca pracy w nowych i istniejących PS lub w PES, pod warunkiem przekształcenia ich w PS oraz finansowe wsparcie pomostowe przyznawane na okres maksymalnie 12 miesięcy,
 2.  Usługi biznesowe dla przedsiębiorstw społecznych, realizowane w formie:

-doradztwa biznesowego w zakresie identyfikacji potrzeb PS, wsparcia związanego
z przedmiotem prowadzonej przez PS działalności gospodarczej i/lub działalności statutowej odpłatnej, w budowaniu indywidualnego planu rozwoju, poprawy pozycji rynkowej, w sytuacjach kryzysowych,

– doradztwa w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania,

– doradztwa specjalistycznego i branżowego,

– doradztwa w zakresie prawnym, finansowo – księgowym, osobowym, marketingowym,

– doradztwa IT,

– szkoleń zawodowych, kursów specjalistycznych dla pracowników PS,

 1. Usługi edukacyjne – usługi polegające na pozyskaniu lub uzupełnieniu wiedzy wśród uczestników projektu w następujących obszarach:

– zakładanie i prowadzenie Przedsiębiorstw Społecznych przez osoby fizyczne i prawne,

– internetowe techniki sprzedaży,

– szkolenia w formule „open”,

– szkolenia dla wolontariuszy LIS,

-szkolenia zawodowe, mających na celu uzyskanie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych niezbędnych w przyszłej DG.

 1. Usługi wsparcia PES/PS – usługi przeznaczone dla Podmiotów Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstw Społecznych, takie jak:

– audyty (prawne, finansowe i produktowe),

– usługi marketingowe,

– usługi księgowe,

– usługi prawne,

– opracowanie strategii rozwoju i promocji PS.

 1. Usługi franczyzy społecznej – utworzenie sieci franczyzowo – sprzedażowej, ukierunkowanej na produkt regionalny, w szczególności spożywczy i rękodzielniczy.

 

Więcej informacji:

http://pakd.pl/index.php/stronaporjektupowes/podkarpacki-osrodek-wspierania-ekonomii-spolecznej

 

Kontakt:

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg

Animator  Witold Pycior  tel. 533 399 358, w.pycior@tarr.pl

Doradca kluczowy ds. zakładania/ekonomizowania NGO Sylwia Kicińska tel. 533 399 360, s.kicińska@tarr.pl

Doradca kluczowy ds. zakładania/ekonomizowania NGO Marzena Hynowska tel. 533 399 369, m.hynowska@tarr.pl

Doradca kluczowy Ewelina Mysłek  tel. 533 399 367, e.myslek@tarr.pl

Doradca kluczowy Agnieszka Kaczmarczyk  tel. 533 399 355, a.kaczmarczyk@tarr.pl