„CZAS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – II EDYCJA” w ramach Działania 7.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

„CZAS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – II EDYCJA” w ramach Działania 7.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

28 września 2017 Aktualności Projekty zrealizowane 0

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczyna realizację projektu „CZAS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – II EDYCJA” w ramach Działania 7.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: październik 2017 r. – listopad 2019 r.

Obszar realizacji projektu: powiaty kolbuszowski, leżajski, niżański, przeworski

Grupa docelowa: osoby bezrobotne lub bierne zawodowo w wieku powyżej 29 roku życia zamieszkałe na terenie powiatu: kolbuszowskiego, leżajskiego, niżańskiego lub przeworskiego, które nie prowadziły zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, w tym w szczególności:

  • kobiety
  • osoby po 50 roku życia
  • osoby długotrwale bezrobotne
  • osoby niepełnosprawne

 

DODATKOWE KRYTERIA PREMIUJĄCE będą dla osób zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne odchodzących z rolnictwa lub będących członkiem rodziny rolniczej, pod warunkiem, że ich gospodarstwo rolne nie przekracza 2 ha przeliczeniowych

 

CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu jest wzrost poziomu przedsiębiorczości i aktywności zawodowej 40K, 32M nieposiadających zatrudnienia w wieku powyżej 29 r. ż. zamieszkujących powiaty: kolbuszowski, leżajski, niżański, przeworski oraz utworzenie 65 nowych miejsc pracy w WP do końca 11.2019 r.

Realizacja projektu przyczyni się do łagodzenia problemów lokalnego rynku pracy, podniesienia poziomu aktywności zawodowej, promowania i rozwoju przedsiębiorczości społeczności lokalnej oraz długofalowego tworzenia nowych miejsc pracy dzięki powstałym firmom. Ponadto projekt wpłynie na wzrost aktywności zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich oraz zakładania przez nich działalności pozarolniczych.

FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU:

  • BEZPŁATNE DORADZTWO I SZKOLENIA – wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej,
  • DOTACJA INWESTYCYJNAdo 24 000,00 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
  • WSPARCIA POMOSTOWE1800,00 zł przez 12 miesięcy prowadzenia firmy.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

zamieszkiwanie (w rozumieniu KC) na terenie powiatu: kolbuszowskiego, leżajskiego, niżańskiego lub przeworskiego,

status osoby bezrobotnej lub status osoby biernej zawodowo,

– wiek powyżej 29 roku życia (ukończone 30 lat),

nie posiadanie zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem  przystąpienia do projektu

 

Planowany termin rekrutacji: październik 2017 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 3 304 474,40 zł

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 2 808 803,24 ZŁ

 

Szczegółowych informacji na temat projektu udzielają pracownicy Biura projektu:

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 00 22

 

Sebastian Pawlos – Kierownik projektu

tel. 533 399 356

s.pawlos@tarr.pl

 

Sylwia Kicińska Asystent projektu

tel. 533 399 360

s.kicinska@tarr.pl

 

Zapraszamy na naszą stronę internetową  www.czasprzedsiebiorczosci.pl

www.mapadotacji.gov.pl