Centralny Okręg Szkoleniowy – subregion Tarnobrzeski

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

Centralny Okręg Szkoleniowy – subregion Tarnobrzeski

18 grudnia 2023 Projekty zrealizowane 0

Uprzejmie informuję, że Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozliczyła i zakończyła realizację projektu ,, Centralny Okręg Szkoleniowy – subregion Tarnobrzeski”w partnerstwie z Wektor Consulting sp. z o. o. oraz ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL”w ramach Działania 9.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: od 01.01.2019 do 15.12.2023

Obszar realizacji projektu: województwo podkarpackie

Grupa docelowa:Osoby dorosłe (18+) zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w szczególności osoby starsze i o niskich kwalifikacjach, mające miejsce zamieszkania (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), zatrudnienia lub pobierania nauki na terenie danego subregionu, lub spoza subregionu, o ile realizują one wybrany do dofinansowania kurs na terenie objętym projektem oraz zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), pracują lub pobierają naukę na terenie województwa podkarpackiego, z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Minimum 60% uczestników wsparcia stanowią osoby o niskich kwalifikacjach i/lub osoby w wieku 50 lat i więcej.

Na etapie rekrutacji do projektu przyznawane były dodatkowe punkty premiujące dla:

– osoby w wieku 50+ 10pkt

– osoby z niskimi kwalifikacjami zawodowymi(do ISCED 3) 10 pkt

– osoby z niepełnosprawnościami 10 pkt

-kobiety 15 pkt

CEL PROJEKTU

Projekt zakładał przeszkolenie 3791(K-1169, M-2622) osób zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podniesieniem kwalifikacji zawodowych mających miejsce zamieszkania na terenie obszaru realizacji projektu. Zakładamy, że minimum 1517(K-474, M-1043) uczestników podniesie swoje kwalifikacje zawodowe pozytywnie zdając egzaminy.

Realizacja projektu przyczyniła się dopodniesienia kwalifikacji zawodowych uczestników projektu oraz zwiększenia ich atrakcyjności na rynku pracy, pozwoliłazdobyćspecjalistyczną wiedzę oraz umiejętności potrzebne do wykonywania konkretnego zawodu, zmniejszyła ryzyko bezrobocia, zwiększyła szansę na wyższe zarobki oraz awans zawodowy.

USŁUGI ROZWOJOWE ZREALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:

 1. Studia podyplomowe w zakresie: Inżynieria oprogramowania, doradca podatkowy, studia menedżerskie, coaching i NLP, szacowanie nieruchomości, tester oprogramowania, doradztwo zawodowe i coaching kariery, kadry i płace, zarządzanie w ochronie zdrowia, zarządzanie jakością procesów produkcyjnych,  menedżer logistyki, zarządzanie zasobami ludzkimi, mediacje i negocjacje z elementami psychologii, administracja publiczna z elementami e-administracji, behawiorystyka zwierząt, finanse, rachunkowość zarządcza i controlling, marketing internetowy, zarządzanie oświatą menedżer oświaty, mediacje i negocjacje, zarządzanie projektami IT, bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe, zamówienia publiczne, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, audytor systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.
 2. Prawo jazdy kat. C, C+E, D wraz z kwalifikacją wstępną/przyśpieszoną na przewóz osób/mienia
 3. Operator koparkoładowarek kl. III i koparek jednonaczyniowych kl. I (z modułem kl. III)
 4. Operator spycharek
 5. Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC
 6. Szkolenia na kandydatów na diagnostów samochodowych
 7. Spawanie metodą TIG, MAG
 8. Projektowanie w Autodesk REVIT
 9. Projektowanie 2D i 3D w programie AutoCAD
 10. Kurs ADR dla kierowców
 11. Kurs dla kandydatów na księgowego – podstawy rachunkowości
 12. Kurs na operatora wózków jezdniowych podnośnikowych kat. I WJO – ładowarki teleskopowe
 13. Kurs na operatora/pilota dronów
 14. Kurs barmański I stopnia
 15. Szkolenia chłodnicze w zakresie pomp ciepła, wentylacji, klimatyzacji, f-gazów
 16. Kurs wizażysty
 17. Kurs magazyniera
 18. Kurs PNF podstawowy
 19. Kurs HDS – operator żurawi i przenośnych
 20. Kurs florystyczny
 21. Kurs kucharski
 22. Szkolenie na patent sternika motorowodnego
 23. Kurs nurkowania

Największym powodzeniem w ramach wyboru szkoleń w powiatach tarnobrzeskim i stalowowolskim cieszyły się szkolenia z zakresu wyższych kategorii prawa jazdy, gdzie zawód ten według barometru zawodów 2023 roku był zawodem deficytowym.

W RAMACH PROJEKTU OGÓŁEM:

PRZESZKOLONO: 4078 osób, w tym 3 578 uzyskało kwalifikacje  w ramach pozaszkolnych form kształcenia

ZREALIZOWANO USŁUGI SZKOLENIOWE NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ:14 754 748,12 zł

TARNOBRZESKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. JAKO PARTNER PROJEKTU ,,CENTRALNY OKRĘG SZKOLENIOWY – SUBREGION TARNOBRZESKI” NA TERENIE POWIATU TARNOBRZESKIEGO I STALOWOWOLSKIEGO SFINANSOWAŁA SZKOLENIA DLA 1 449 UCZESTNIKÓW PROJEKTU NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 4 856 245,42 zł

WARTOŚĆ PROJEKTU: 15 158 313,50

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 13 642 482,15 zł

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z BUDŻETU PAŃSTWA: 757 915,68 zł

Szczegółowych informacji na temat projektu udzielali pracownicy Biura projektu:

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 822 00 22

Anastazja Goluch-Wójcik  – Koordynator projektu
tel. 533 399 355
a.goluch@tarr.pl

Piotr Bargieł – Asystent projektu
tel. 533 399 363
p.bargiel@tarr.pl