Projekt „Własny biznes receptą na sukces”.

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

Projekt „Własny biznes receptą na sukces”.

19 grudnia 2023 Projekty zrealizowane 0

Uprzejmie informujemy, że Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zakończyła i rozliczyła realizację projektu „Własny biznes receptą na sukces” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa realizowanego na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.  Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy.

 

Okres realizacji projektu: od 01.02.2022 r. do 31.08.2023 r.

Obszar realizacji projektu: województwo podkarpackie

 

Grupa docelowa: 40 osób (17 Kobiet, 23 Mężczyzn) zamierzających rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej, w wieku 18-29 lat, pozostających bezrobotnymi niezarejestrowanymi w urzędzie pracy, zamieszkujących bądź uczących się na terenie województwa podkarpackiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnegow tym osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.:

 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby nisko wykwalifikowane (posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3),
 • osoby zamieszkujące miasta średnie lub tracące funkcje społeczno-gospodarcze tzn. Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg.

Co najmniej 50% Uczestników/Uczestniczek projektu zamieszkiwało (w rozumieniu KC) miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze (kryterium premiujące).

 

Na etapie rekrutacji do projektu przyzwane były dodatkowe punkty premiujące dla:

 • Osób zamieszkujących miasta średnie lub tracące funkcje społeczno-gospodarcze – 8 pkt.
 • Osób z niepełnosprawnościami – 2 pkt.
 • Osób niskowykwalifikowanych – 2 pkt.
 • Osób długotrwale bezrobotnych – 2 pkt.
 • Kobiet – 2 pkt.

 

Cel projektu

Wzrost poziomu przedsiębiorczości i aktywności zawodowej 40 osób w tym 17 Kobiet

i 23 Mężczyzn bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat zamieszkujących lub uczących się na terenie województwa podkarpackiego oraz utworzenie 35 nowych miejsc pracy w województwie podkarpackim do końca 31.08.2023 r. co wpłynie na poprawę sytuacji ekonomicznej i społecznej regionu.

 

 W RAMACH PROJEKTU:

 • PRZESZKOLONO – 40 osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • UDZIELONO 35 DOTACJI INWESTYCYJNYCH –  w łącznej kwocie 806 750,00 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • WYPŁACONO 35 FIRMOM FINASOWE WSPARCIE POMOSTOWE– w łącznej kwocie 567000,00 zł przez 6 miesięcyprowadzenia firmy.

 

W ramach projektu powstało 35 firm działających świadczących usługi w zakresie:

 • Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – 6 firm
 • Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne – 5 firm
 • Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych – 5 firm
 • Działalność fotograficzna – 2 firmy
 • Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – 2 firmy
 • Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich – 1 firma
 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – 1 firma
 • Tynkowanie – 1 firma
 • Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych – 1 firma
 • Pozaszkolne formy edukacji artystycznej – 1 firma
 • Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych – 1 firma
 • Działalność agencji reklamowych – 1 firma
 • Obróbka metali i nakładanie powłok na metale – 1 firma
 • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – 1 firma
 • Działalność związana z oprogramowaniem – 1 firma
 • Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych – 1 firma
 • Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych – 1 firma
 • Produkcja sprzętu sportowego – 1 firma
 • Pozostała działalność związana ze sportem – 1 firma
 • Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane – 1 firma

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 706 644PLN

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 1 690 018PLN

 

Szczegółowych informacji na temat projektu udzielali pracownicy Biura projektu:

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 822 00 22

Sebastian Pawlos – Kierownik projektu
tel. 533 399 356
s.pawlos@tarr.pl

Grzegorz Marek – Asystent projektu
tel. 533 399 366
g.marek@tarr.pl