8.2 Staż pracowników naukowych Politechniki Rzeszowskiej w Tarnobrzeskich Wodociągach

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

8.2 Staż pracowników naukowych Politechniki Rzeszowskiej w Tarnobrzeskich Wodociągach

28 lipca 2016 Projekty zrealizowane 0

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła realizację projektu „Staż pracowników naukowych Politechniki Rzeszowskiej w Tarnobrzeskich Wodociągach” realizowanego w ramach Priorytetu VIII Działania 8.2, Poddziałania 8.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na podstawie Umowy nr UDA–POKL.08.02.01-18-021/14-00 zawartej w dniu 3 października 2014r. z Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej

Projekt realizowany jest w okresie od 01.09. 2014 r. do 30.06.2015r.

Uczestnikami projektu są pracownicy naukowo – dydaktyczni Politechniki Rzeszowskiej
z trzech jednostek organizacyjnych Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska
i Architektury: Katedry Inżynierii i Chemii Środowiska, Katedry Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków, Zakładu Oczyszczania i Ochrony Wód oraz pracownicy Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o. Wydziału Uzdatniania Wody oraz Laboratorium Wody i Ścieków.

W ramach projektu zostały zorganizowane staże dla pracowników Politechniki Rzeszowskiej w zakresie tematycznym zgodnym z obszarami ich działalności naukowo – dydaktycznej.

Na potrzeby realizacji staży został powołany zespół badawczy w składzie: 6 pracowników uczelni i 5 pracowników przedsiębiorstwa. Ponadto do realizacji badań w zależności od potrzeb będą włączani inni pracownicy przedsiębiorstwa.

Na realizacji projektu skorzysta przedsiębiorstwo TW poprzez zwiększenie efektu technologicznego uzdatniania wody, jak również uczelnia poprzez rozszerzenie kompetencji praktycznych swoich pracowników i tym samym możliwość przekazywania profesjonalnej wiedzy studentom.

Realizacja projektu będzie miała wpływ na wszystkie grupy społeczne w mieście Tarnobrzeg i obsługiwanej części gminy Grębów. Wyniki badań i wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych będą miały wpływ na komfort życia mieszkańców i zdrowie publiczne przez podnoszenie jakości wody wodociągowej i zwiększenie efektu technologicznego uzdatniania wody.