8.1.2 „Nasza przyszłość”

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

8.1.2 „Nasza przyszłość”

28 lipca 2016 Projekty zrealizowane 0

Projekt „Nasza przyszłość” zrealizowano w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na podstawie Umowy z Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej.

Uczestnikami projektu zostały osoby spełniające następujące kryteria:

a) były nauczycielem lub pracownikiem sektora oświaty,

b) zamieszkałe (według przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa podkarpackiego i pracujące na obszarze powiatu tarnobrzeskiego, powiatu m. Tarnobrzeg, powiatu stalowowolskiego lub powiatu niżańskiego,

c) osoby zwolnione z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy po 31 grudnia 2012 r. (tj osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP zgodnie z definicją zawartą w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz. U. Nr 99 poz. 1001 z dnia 20 kwietnia 2004r., lub osoby nieaktywne zawodowo, przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

d) osoby w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata).

Projekt zakładał udzielenie wsparcia 19 Uczestnikom/Uczestniczkom projektu, w tym m.in.:

a) indywidualne poradnictwo psychologiczne oraz indywidualne poradnictwo zawodowe przewidziane dla wszystkich Uczestników/Uczestniczek projektu,

b) przygotowanie 10 Uczestników/Uczestniczek projektu do rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej poprzez objęcie wsparciem szkoleniowo-doradczym oraz przekazanie wsparcia finansowego w wysokości do 40 000,00 zł i podstawowego wsparcia pomostowego w wysokości 1500,00 zł/mc przez okres 6 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności dla minimum 8 Uczestników/Uczestniczek projektu,

c) kursy zawodowe dla 9 Uczestników/Uczestniczek projektu w tym do wyboru:

kurs grafiki komputerowej,

kurs księgowości,

kurs kadry i płace,

kurs administracyjny,

kurs obsługi urządzeń specjalnych (obsługa wózków jezdniowych,

kurs Asystent rodziny/opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z elementami rehabilitacji

d) staże zawodowe dla 6 Uczestników/Uczestniczek projektu przewidziane wyłącznie dla osób, które ukończą kurs zawodowe.

Okres realizacji projektu: 01.07.2014r. -30.09.2015r.