8.1.2 „Program outplacementowy dla pracowników Kopalni Siarki Machów S.A.”

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

8.1.2 „Program outplacementowy dla pracowników Kopalni Siarki Machów S.A.”

28 lipca 2016 Projekty zrealizowane 0

Realizacja projektu pt.: „Program outplacementowy dla pracowników Kopalni Siarki Machów S.A.” rozpoczęła się w dniu 01.08.2012r.

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki,

Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

Projekt zakładał udzielenie wsparcia 92 Uczestnikom/Uczestniczkom projektu, w tym m.in.:

a) indywidualne poradnictwo psychologiczne oraz indywidualne poradnictwo zawodowe przewidziane dla wszystkich Uczestników/Uczestniczek projektu,

b) przygotowanie 12 Uczestników/Uczestniczek projektu do rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej poprzez objęcie wsparciem szkoleniowo-doradczym oraz przekazanie wsparcia finansowego i podstawowego wsparcia pomostowego dla 10 Uczestników/Uczestniczek,

c) szkolenia zawodowe dla 80 Uczestników/Uczestniczek w tym:

  • kurs z obsługi wózków jezdniowych z obsługą urządzeń, instalacji, sieci elektroenergetycznych i gazowych dla 54 Uczestników/Uczestniczek,
  • szkolenia „szyte na  miarę” dobrane odpowiednio do potrzeb rynku pracy i zapotrzebowania dla 26 Uczestników/Uczestniczek.

d) staże/praktyki zawodowe dla 54 Uczestników/Uczestniczek przewidziane wyłącznie dla osób, które ukończą kurs z obsługi wózków jezdniowych z obsługą urządzeń, instalacji, sieci elektroenergetycznych i gazowych,

Szczegóły na stronie projektu:
www.projektksmachow.pl