6.2 „Czas przedsiębiorczości”

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

6.2 „Czas przedsiębiorczości”

28 lipca 2016 Projekty zrealizowane 0

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła realizację projektu w ramach Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Priorytetu VI PO KL Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt: „Czas przedsiębiorczości”

Projekt realizowany będzie w okresie 01.11.2012 do 31.08.2014

Uczestnikiem projektu/Beneficjentem ostatecznym może być osoba fizyczna spełniająca następujące kryteria:

 • jest osobą bezrobotną zarejestrowaną w PUP  Nisko lub Kolbuszowa przez okres co najmniej 6 mc-y od dnia ostatniej rejestracji do dnia przystąpienia do projektu,
 • zamierza zarejestrować prowadzenie działalności gospodarczej na ternie powiatu niżańskiego lub kolbuszowskiego,
 • nie posiadała zarejestrowanej działalności gospodarczej  w okresie 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu (data podpisania deklaracji uczestnictwa),
 • nie otrzymała w okresie od 01.01.2008 r. do momentu przystąpienia do projektu bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 • dostarczy Dokumenty rekrutacyjne w terminie trwania rekrutacji

Dodatkowe punkty preferencyjne zostaną przyznane osobom:

 • zamieszkałym na terenach wiejskich zamierzającym podjąć zatrudnienie w obszarach nie związanych z produkcją roślinną lub zwierzęcą
 • długotrwale bezrobotnym
 • niskim poziomem wykształcenia

Osoby zakwalifikowane do projektu uzyskają:

 • bezpłatne wsparcie szkoleniowo-doradcze
 • jednorazowa bezwrotna dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 30 000 PLN
 • wsparcie pomostowe przeznaczone na pokrycie niezbędnych opłat prowadzonej firmy w kwocie 1400 PLN/m-c, przez okres 6 m-cy od momentu podpisania umowy.

Środki finansowe udzielone w postaci jednorazowej dotacji, wsparcia pomostowego stanowią pomoc de minimis.

Szczegóły na stronie projektu:
www.czasprzedsiebiorczosci.pl