3.3 Apetyt na przyszłość

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

3.3 Apetyt na przyszłość

28 lipca 2016 Projekty zrealizowane 0

Projekt „Apetyt na przyszłość” realizowanym przez Tarnobrzeską Agencję Rozwoju Regionalnego w Tarnobrzegu  w ramach Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt nr WND-POKL.03.03.04-00-149/12

Termin realizacji od 01.02.2013 r. do 30.06.2015 r.

Obszar realizacji: Tarnobrzeg, powiat włodawski i tarnobrzeski

Grupę docelową projektu stanowią szkoły podstawowe / gimnazja zainteresowane udziałem w tworzeniu i wdrażaniu IPN z zakresu matematyki, techniki i EDB indywidualizujących proces dydaktyczny.

Uczestnikami projektu mogą być Szkoły Podstawowe / Gimnazja z obszaru powiatów włodawskiego, tarnobrzeskiego i m. Tarnobrzeg; w tym z obszarów do 25 tys.  i powyżej 25 tys. mieszkańców.

W procesie rekrutacji w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę Szkoły Podstawowe / Gimnazja, które nie dysponują zestawem interaktywnym tj.: tablica interaktywna, rzutnik, notebook.

W ramach uczestnictwa w projekcie Szkołom Podstawowym i Gimnazjom zostaną przekazane innowacyjne programy nauczania z przedmiotu matematyka i technika dla II etapu edukacyjnego oraz z przedmiotu matematyka i edukacja dla bezpieczeństwa dla III etapu edukacyjnego wraz z obudową dydaktyczną tj. techniki informacyjno-komunikacyjne, e-learning, tablica interaktywna wraz z rzutnikiem i notebookiem.

Szczegóły na stronie projektu:
www.apetytnaprzyszlosc.pl