6.2 „Kobiety sukcesu”

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

6.2 „Kobiety sukcesu”

28 lipca 2016 Projekty zrealizowane 0

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z dniem 1 grudnia 2013 roku rozpoczęła realizację projektu „Kobiety sukcesu” w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na podstawie Umowy z Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej.

 

Uczestniczką projektu może zostać wyłącznie kobieta, która jest w wieku poniżej 30 roku życia oraz która spełnia kryteria przedstawione poniżej:

a)    jest osobą bezrobotną, zarejestrowaną w jednym z Powiatowych Urzędów Pracy na terenie powiatu: tarnobrzeskiego, dębickiego, jasielskiego lub mieleckiego,

b)      zamieszkuje na terenie powiatu: tarnobrzeskiego, dębickiego, jasielskiego lub mieleckiego,

c)      nie posiada wpisu do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego lub nie prowadząca działalności na podstawie odrębnych przepisów, w tym m.in. działalności adwokackiej, komorniczej lub oświatowej w okresie ostatnich 12 m-cy przed dniem przystąpieniem do projektu, nie będąca członkiem spółdzielni utworzonych na podstawie prawa spółdzielczego w tym okresie (z wyłączeniem osób będących członkami spółdzielni oszczędnościowo – pożyczkowych, spółdzielni budownictwa mieszkaniowego i banków spółdzielczych, którzy nie osiągają przychodu z tytułu tego członkostwa), nie posiadająca w tym okresie udziałów bądź akcji w spółkach osobowych lub spółkach kapitałowych prawa handlowego,
z wyłączeniem spółek kapitałowych, których akcje są notowane na giełdzie papierów wartościowych,

d)      zamierza rozpocząć prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego,

e)       nie otrzymała bezzwrotnych środków na podjęcie własnej działalności gospodarczej od dnia 1 stycznia 2008 roku do momentu przystąpienia do projektu,

f)        planowana działalność nie będzie kontynuacją działalności po najbliższych członkach rodziny,

g)       nie planuje prowadzenia działalności gospodarczej w sektorach wyłączonych z ubiegania się o wsparcie w POKL.

 

Możliwe wsparcie do uzyskania:

– wsparcie szkoleniowo- doradcze z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej,

– 40 000 złotych w postaci bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

– wsparcie pomostowe w wysokości 1425,00 złotych wypłacane przez pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności,

– doradztwo specjalistyczne.

 

Szczegółowe informacje na stronie internetowej  www.kobietysukcesutarr.pl