6.2 „Sukces i niezależność z własną firmą – III edycja”

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

6.2 „Sukces i niezależność z własną firmą – III edycja”

28 lipca 2016 Projekty zrealizowane 0

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje projekt w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Tytuł projektu: „Sukces i niezależność z własną firmą – III edycja”

Nr projektu: WND-POKL.06.02.00-18-032/12

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-POKL.06.02.00-18-032/12

Okres realizacji od: 01.11.2012r. do 30.09.2014r.

Obszar realizacji projektu: województwo podkarpackie

Cel projektu: Wzrost aktywności zawodowej zmierzającej do podjęcia działalności gospodarczej i rozwoju postaw przedsiębiorczych u 36 Kobiet i 40 Mężczyzn  (poniżej 25 lat, powyżej 50 roku życia, niepełnosprawnych) bezrobotnych, zarejestrowanych w urzędach pracy województwa podkarpackiego.

Projekt skierowany jest do:

 1. Osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa podkarpackiego  – oznacza osobę bezrobotną w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 z 2004 r., poz. 1001, z poz. zm.), w szczególności osobę, która jednocześnie jest osobą: niezatrudnioną niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia, nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w systemie wieczorowym albo zaocznym, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy, ukończyła 18 lat i nie ukończyła 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn
 2. Osób w wieku poniżej 25 roku życia bądź powyżej 50 roku życia lub niepełnosprawnych
 3. Osób zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego (według Kodeksu Cywilnego), co jest potwierdzone stałym lub tymczasowym meldunkiem w województwie podkarpackim
 4. Osób, które zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego
 5. Osób, nieposiadających wpisu do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego lub nie prowadząca działalności na podstawie odrębnych przepisów, w tym m.in. działalności adwokackiej, komorniczej lub oświatowej w okresie ostatnich 12 m-cy przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych i przystąpieniem do udziału w projekcie, nie będąca członkiem spółdzielni utworzonych na podstawie prawa spółdzielczego w tym okresie (z wyłączeniem osób będących członkami spółdzielni oszczędnościowo – pożyczkowych, spółdzielni budownictwa mieszkaniowego i banków spółdzielczych, którzy nie osiągają przychodu z tytułu tego członkostwa), nie posiadająca obecnie i w tym okresie udziałów bądź akcji w spółkach osobowych lub spółkach kapitałowych prawa handlowego, z wyłączeniem spółek kapitałowych, których akcje są notowane na giełdzie papierów wartościowych.
 6. Osób, które nie otrzymały bezzwrotnych środków na podjęcie własnej działalności gospodarczej od dnia 1 stycznia 2008 roku.

W projekcie nie mogą uczestniczyć:

 1. Osoby małoletnie – poniżej 18  roku życia
 2. Osoby, które ukończyły 64 rok życia
 3. Osoby, które były zatrudnione oraz osoby pozostające w stosunku pracy lub innym (umowy cywilnoprawne) z Beneficjentem (w tym również osoby, które łączy lub łączył z Beneficjentem i/lub pracownikiem Beneficjenta uczestniczącym w procesie rekrutacji i oceny biznes planów związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa oraz związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli), partnerem lub wykonawcą w ramach projektu oraz w stosunku pracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie
 4. Osoby, które korzystają równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 na pokrycie wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej bądź też założeniem spółdzielni lub spółdzielni socjalnej lub otrzymały bezzwrotne środki na ich podjęcie po dniu 1 stycznia 2008 roku
 5. Osoby posiadające zarejestrowaną działalność gospodarczą (wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej / Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego) przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy przed dniem złożenia Dokumentów rekrutacyjnych i przed dniem przystąpienia do udziału w projekcie, w tym prowadzące działalność na podstawie odrębnych przepisów (m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) oraz posiadające w tym okresie udziały bądź akcje w spółkach osobowych lub spółkach kapitałowych prawa handlowego, z wyłączeniem spółek kapitałowych, których akcje są notowane na giełdzie papierów wartościowych
 6. Osoby, które w ciągu ostatnich trzech lat budżetowych prowadziły działalność gospodarczą i w bieżącym roku kalendarzowym oraz dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych otrzymały pomoc de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą ubiega się dana osoba, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku podmiotu, który miał zarejestrowaną działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego – równowartość w złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy
 7. Osoby planujące prowadzenie działalności gospodarczej w sektorach wyłączonych z ubiegania się o wsparcie w PO KL i przejętej (będącej kontynuacją działalności) po członku najbliższej rodziny (rodzicach, współmałżonku, dzieciach, rodzeństwie)
 8. Osoby, które były karane zakazem dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późń.zm.)
 9. Osoby karane za przestępstwo skarbowe, osoby nie korzystające w pełni z praw publicznych, osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych
 10. Osoby, wobec których orzeczono całkowitą niezdolność do pracy
 11. Osoby zatrudnione (w tym rolnicy i domownicy rolnika w rozumieniu Ustawy z dnia 20 grudnia 1990 o ubezpieczeniu społecznym rolników)

Szczegóły na stronie projektu:
www.sukcestarr.pl