TARR S. A. Będzie realizował kolejne dwa projekty!!!

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

TARR S. A. Będzie realizował kolejne dwa projekty!!!

14 kwietnia 2021 Aktualności 0

 

Projekt pn. „Wsparcie przedsiębiorczości na terenie MOF Tarnobrzeg”

Realizowany w ramach Działania: 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości RPO WP
Realizacja projektu rozpocznie się w lipcu bieżącego roku (01.07.2021 do: 31.12.2022)
Wartość projektu 3 101 596,00 zł
Celem projektu jest utworzenie 50 nowych firm dzięki udzielonej pomocy w postaci:
– szkoleń grupowych z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej i pisania biznes planu,
– dotacji jednorazowej w wysokości 23 050 tys. zł,
– wsparcia pomostowego w wysokości 2500 zł na miesiąc wypłacanego przez 12 miesięcy
Projekt dedykowany jest dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo, w tym znajdujących się w najtrudniejszej. sytuacji na rynku pracy (tj. kobiety, os. długotrwale bezrobotne, os. niepełnosprawne, osoby w wieku. 50+, osoby niskowykwalifikowane) w wieku powyżej 30 lat, które nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12m-cy przed przystąpieniem do projektu, zamieszkujących gminy skupione w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Tarnobrzeg: tj. Gmina Tarnobrzeg, Gmina Nowa Dęba, Gmina Gorzyce, Gmina Baranów Sandomierski,
Projekt jest komplementarny z projektami inwestycyjnymi finansowanymi z działania 6.3 RPO WP realizowanymi przez poszczególne gminy – infrastruktura powstała w wyniku realizacji projektów będzie miejscem potencjalnej siedziby powstałych firm /świadczenia usług/ prowadzenia działalności i promowania nowych przedsiębiorstw.
Realizacja projektu skutecznie przyczyni sie do walki z bezrobociem i jednocześnie wpłynie na ożywienie rewitalizowanego obszaru Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tarnobrzeg.
Wszelkie informacje dotyczące projektu dostępne są na stronie internetowej TARR S.A. jak i udzielane osobiście i telefonicznie w siedzibie TARR S.A.


Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie pragnie poinformować, iż w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. będzie realizowała projektw terminie 01.06.2021 r. – 31.12.2022 r.
Obszar realizacji projektu: Województwo Podkarpackie
Grupa docelowa 40osób (21K, 19M) w wieku 18-29 biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy, zamieszkałych lub uczących się na terenie woj. podkarpackiego w rozumieniu KC, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020r.b
Cel główny: Wzrost poziomu przedsiębiorczości i aktywności zawodowej 40 (21K, 19M) osób biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat zamieszkujących lub uczących się na terenie woj. podkarpackiego, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. oraz utworzenie 35 nowych miejsc pracy w WP do końca 31.08.2022 r. co wpłynie na poprawę sytuacji ekonomicznej i społecznej regionu.
Formy wsparcia:
1)SZKOLENIA grupowe dla 40 Uczestników/Uczestniczek projektu
2)Wsparcie finansowe w formie stawki jednostkowej (23 050,00 zł) dla 35 Uczestników/Uczestniczek projektu
3)Finansowe Wsparcie pomostowe w kwocie 2 600,00 zł przez okres 6 m-cy.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1667844,00 zł
DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 1652084,00 zł

Rekrutacja w ramach projektu przewidziana jest na przełomie czerwiec/lipiec 2021 r.
Szczegółowe informacje na temat projektu ukażą się w najbliższych tygodniach na stronie internetowej www.tarr.pl po czym szczegółowych informacji na temat projektu udzielą pracownicy Biura projektu:
Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 822 00 22
Biuro projektu pok. 211
Sebastian Pawlos – Kierownik projektu
tel. 533 399 356
s.pawlos@tarr.pl
Grzegorz Marek – Asystent projektu
tel. 533 399 366
g.marek@tarr.pl