Tarnobrzeski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

Tarnobrzeski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej

1 stycznia 2024 Projekty realizowane 0

 

 

 

Projekt „Tarnobrzeski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” realizowany jest ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 Działanie 7.16 Ekonomia społeczna.

Przedsięwzięcie jest wdrażane w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2029 r.w partnerstwie Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL”.

Tarnobrzeski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej oferuje wsparcie: animacyjne, szkoleniowe, doradcze, inkubacyjne, finansowe i biznesowe będące odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i bariery.

Projekt realizujemy, aby wzmocnić sektor ekonomii społecznej na obszarze 6 powiatów: dębickiego, strzyżowskiego, ropczycko – sędziszowskiego, mieleckiego, tarnobrzeskiego i m. Tarnobrzeg.

Z oferowanego wsparcia mogą korzystać osoby fizyczne, podmioty ekonomii społecznej, przedsiębiorstwa społeczne i inne osoby prawne, zainteresowane założeniem i/lub prowadzeniem, rozwinięciem działalności w sektorze ekonomii społecznej, w tym w formie przedsiębiorstw społecznych, które w przypadku:

osób fizycznych: uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa podkarpackiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego)

 – PES/PS – posiadają jednostkę organizacyjną na obszarze województwa podkarpackiego,

JST – są zainteresowane zaangażowaniem się w stosowanie klauzul społecznych oraz tworzenie spółdzielni socjalnej podmiotów prawnych.

Cel główny:wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w Subregionie 2 województwa podkarpackiego w latach 2024 – 2029 poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia grupie docelowej obejmującej 1312 osoby fizyczne, w tym 920 ZUWS oraz 246 PES poprzez zintegrowane działania, które doprowadzą do powstania minimum 240 miejsc pracy w nowych oraz istniejących PS oraz prowadzenie działań mających na celu ich stabilizację na rynku pracy za pomocą specjalnie dobranych narzędzi, w tym innowacyjnych.

Główne rezultaty:

Liczba miejsc pracy utworzonych w PS – 240 i zapewnienie ich trwałości przez okres co najmniej 18 miesięcy

Liczba PES objętych wsparciem – 246

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem – 920

Wartość projektu: 26 441 591,00 zł
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 22 475 352,35 zł

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

https://tarrtowes.pl