Podkarpacki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej II

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

Podkarpacki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej II

31 grudnia 2023 Aktualności Projekty zrealizowane 0

Uprzejmie informujemy, że Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wspólnie z Podkarpacką Agencję Konsultingowo Doradczą Spółka z o.o. oraz Fundacją im. Hetmana Jana Tarnowskiego zakończyła realizację projektu „Podkarpacki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej II”.

Zrealizowany projekt był współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie, na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu z Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

Obszar na którym realizowany był Projekt to powiaty: jasielski, krośnieński ziemski, sanocki, brzozowski, leski, bieszczadzki, miasto Krosno. Dopuszczano również osoby spoza obszaru realizacji projektu zamieszkujące (zgodnie z KC) lub uczące się w woj. podkarpackim, gdy zgłosiły się do projektu z własnej inicjatywy lub były częścią grupy inicjatywnej, która wystąpiła o przyznanie wsparcia finansowego.

Okres realizacji Projektu: 01.01.2020 r. – 31.12.2023 r.
Budżet Projektu wynosił: 25 679 875,76 PLN.

Celem głównym PR było wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w latach 2020-23 poprzez:
-utworzenie min. 357 miejsc pracy w nowych i istniejących PS dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz prowadzeniem działań mających na celu stabilizację na rynku pracy za pomocą specjalnie dobranych narzędzi, w tym innowacyjnych,

Osiągnięte rezultaty:

  1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w Programie – 996
  2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie, które w momencie rozpoczęcia udziału we wsparciu były bezrobotne lub bierne zawodowo – 990
  3. Liczba PES, które dostarczyły produktu i usługi na potrzeby podmiotów potrzebujących wsparcia w kontekście COVID-19 – 5
  4. Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem – 291
  5. Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych – 434
  6. Liczba organizacji pozarządowych prowadzących działalność odpłatną pożytku publicznego lub działalność gospodarczą utworzonych w wyniku działalności OWES – 42
  7. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 371

Ze strony Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. usługi dla osób indywidualnych, PES, PS świadczyli :

  1. Animator: Witold Pycior Marzena Hynowska
  2. Doradca kluczowy: Renata Krawczyk , Ewelina Mysłek, Anastazja Goluch Wójcik