REKRUTACJA DO PROJEKTU „MŁODZI AKTYWNI I EFEKTYWNI OD DZIŚ” od 14 WRZEŚNIA do 27WRZEŚNIA 2021 r.

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

REKRUTACJA DO PROJEKTU „MŁODZI AKTYWNI I EFEKTYWNI OD DZIŚ” od 14 WRZEŚNIA do 27WRZEŚNIA 2021 r.

30 sierpnia 2021 Aktualności 0

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o rozpoczęciu  rekrutacji do projektu „Młodzi aktywni i efektywni od dziś” współfinansowanegoze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego na podstawie umowyz Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,.

Projekt kierujemy do 40 osób (21 Kobiet, 19 Mężczyzn), które zamierzają rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej, są w wieku 18-29 lat, pozostają bierne zawodowo, zamieszkują bądź uczą się na terenie województwa podkarpackiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a także utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.

Do projektu szczególnie zapraszamy:

 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby niskowykwalifikowane (posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3),
 • osoby zamieszkujące miasta średnie lub tracące funkcje społeczno-gospodarcze tzn. Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg.

Formy wsparcia:

 • szkolenia grupowe dla 40 Uczestników/Uczestniczek projektu z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej,
 • Wsparcie finansowe w formie stawki jednostkowej 23 050,00 zł dla 35 Uczestników/Uczestniczek projektu.
 • Finansowe Wsparcie pomostowe w kwocie 2 600,00 zł przez okres 6 m-cy.

Rekrutacja trwać będzie: od 14września2021 r. do 27 września 2021 r.

Dokumenty Rekrutacyjne można złożyć:

 • osobiście w Biurze Projektu w Tarnobrzegu ul. Marii Dąbrowskiej 15 pok. 211 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 – 15.30,
 • przesłać pocztą/kurierem za potwierdzeniem odbioru na adres Biura Projektu, tj.: Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Marii Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg,
 • przesyłać w drodze elektronicznej w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
 • w uzasadnionych przypadkach dokumenty rekrutacyjne można przesyłać również w formie skanów dokumentów e-mailem na adres pocztowy mlodziefektywni@tarr.pl (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku
  i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu).

 W przypadku wpłynięcia liczby wniosków dwukrotnie przekraczającej planowaną liczbę Uczestników/czek projektu Beneficjent zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu naboru. Beneficjent poinformuje o terminie zakończenia przyjmowania formularzy rekrutacyjnych na stronie internetowej co najmniej 1 dzień przed zakończeniem naboru formularzy.

Celem projektu jest wzrost poziomu przedsiębiorczości i aktywności zawodowej 40 osób (21 Kobiet, 19 Mężczyzn) biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy, w wieku 18-29 lat zamieszkujących lub uczących się na terenie województwa podkarpackiego, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. oraz utworzenie 35 nowych miejsc pracy w województwie podkarpackim do końca 31.12.2022 r. co wpłynie na poprawę sytuacji ekonomicznej i społecznej regionu.

Projekt realizowany jest w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 1 667 844 zł, z czego dofinansowanie ze środków UE wynosi: 1 652 084 zł

Wszelkie informacje znajdują się na stronie: mlodziefektywni.pl

 Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie!