Projekt pt. Od pomysłu do sukcesu z własną firmą

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

Projekt pt. Od pomysłu do sukcesu z własną firmą

14 kwietnia 2020 Projekty zrealizowane 0

Uprzejmie i formuję, że Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zakończyła i rozliczyła realizację projektu „Od pomysłu do sukcesu z własną firmą” w ramach Działania 7.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

Okres realizacji projektu: od03.02.2020 do 31.03.2022 r.

Obszar realizacji projektu: województwo podkarpackie

 

Grupa docelowa: osoby bezrobotne lub bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zamieszkałe na terenie województwa podkarpackiego, które nie prowadziły zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, w tym osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.:

 • kobiety,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby po 50 roku życia,
 • osoby niskowykwalifikowane (posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3),
 • rolnicy i członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, których gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych, zamierzający odejść z rolnictwa.

 

Na etapie rekrutacji do projektu przyzwane były dodatkowe punkty premiujące dla:

 • rolników i członków ich rodzinmających gospodarstwa do 2 ha zarejestrowanych w PUP (tj. osób, które zadeklarują przejście z systemu KRUS do ZUS po zarejestrowaniu działalności) – 6 punktów,
 • osób długotrwale bezrobotnych– 2 punkty,
 • osób niskowykwalifikowanych– 2 punkty,
 • osób po 50 roku życia– 1 punkt,
 • osób z niepełnosprawnościami– 1 punkt,
 • rodziców/opiekunów co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 roku życia 6 punktów.

W ramach projektu było możliwe udzielenie wsparcia także bezrobotnym mężczyznom (nienależącym do osób w najtrudniejszej sytuacji na runku pracy) w wieku 30-49 lat, lecz nie więcej niż max 8 osobom.

 

 CEL PROJEKTU

Wzrost poziomu przedsiębiorczości i aktywności zawodowej 54 Kobiet oraz 36 Mężczyzn bezrobotnych, biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) zamieszkujących
woj. podkarpackie w rozumieniu KC oraz utworzenie 85 nowych miejsc pracy w woj. podkarpackim
do końca 03.2022 r.

Realizacja projektu przyczyniła się do łagodzenia problemów lokalnego rynku pracy, podniesienia poziomu aktywności zawodowej Kobiet i Mężczyzn nieposiadających zatrudnienia, promocji i rozwoju przedsiębiorczości wśród społeczności lokalnej oraz długofalowego tworzenia nowych miejsc pracy dzięki powstałym firmom. Ponadto projekt wpłynął na wzrost aktywności zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich oraz zakładania przez nich działalności pozarolniczych.

 W RAMACH PROJEKTU:

 • PRZESZKOLONO – 90 osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • UDZIELONO 80 DOTACJI INWESTYCYJNYCH –  w łącznej kwocie 1 844 000,00 złna rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • WYPŁACONO 80 FIRMOM FINASOWE POMOSTOWE– w łącznej kwocie 2 400 000,00 zł przez 12 miesięcy prowadzenia firmy.

 

W ramach projektu powstało 80 firm działających świadczących usługi w zakresie:

 • działalnościbudowlanej, remontowo-wykończeniowej, instalacji wodnych i elektrycznych:18 firm
 • inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne –2 firmy
 • produkcja mebli –2 firmy
 • fryzjerstwa i usług kosmetycznych:12 firm
 • konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych–3 firmy
 • fotografii – 2 firmy
 • działalność prawniczej –4 firmy
 • produkcji wyrobów nożowniczych i sztućców –1 firma
 • produkcji związanej z filmami, nagraniami wideo – 2 firma
 • sprzedaży detalicznej wyrobów odzieżowych–3 firmy
 • edukacji sportowej – 2 firma
 • pozaszkolnych formy edukacji – 6 firmy
 • produkcjipieczywa, produkcjiświeżychwyrobów ciastkarskich – 1 firma
 • działalność rachunkowo – księgowej; doradztwa podatkowego–2 firmy
 • agentów i brokerów ubezpieczeniowych – 1 firma
 • sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych –2 firmy
 • produkcja odzieży i dodatków do odzieży – 4 firmy
 • działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki –1 firma
 • produkcji kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych – 1 firma
 • działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych –1 firma
 • działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej –1 firma
 • produkcji wyrobów tartacznych –1 firma
 • zagospodarowaniem terenu zielonych – 2 firmy
 • specjalistycznego projektowania – 2 firmy
 • usługi stomatologiczne –2 firmy
 • sprzedaży detalicznej żywności – 1 firma
 • doradztwa związanego z produkcja żywności mięsnej – 1 firma

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 4 924 590,30 zł

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 4 185 901,75 zł

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z BUDŻETU PAŃSTWA: 584 056,40 zł

WKŁAD WŁASNY FINANSOWY TARR S.A.: 154 632,15 zł

 

Szczegółowych informacji na temat projektu udzielali pracownicy Biura projektu:

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 822 00 22

Sebastian Pawlos – Kierownik projektu
tel. 533 399 356
s.pawlos@tarr.pl

Grzegorz Marek – Asystent projektu
tel. 533 399 366
g.marek@tarr.pl