Projekt „Podkarpacka kuźnia zawodu” już wystartował!

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

Projekt „Podkarpacka kuźnia zawodu” już wystartował!

8 marca 2018 Projekty zrealizowane 0

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. oraz HEBEN Polska Sp. z o. o. z dniem 1 marca 2018 roku przystąpiła do realizacji projektu partnerskiego „Podkarpacka kuźnia zawodu” w ramach działania 9.5 „Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020, na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej.

Okres realizacji projektu: 01 marca 2018 r. – 30 czerwca 2019 r.

Obszar realizacji projektu – powiaty kolbuszowski, mielecki, niżański, stalowowolski, Tarnobrzeski, miasto Tarnobrzeg.

Grupa docelowa:

Wsparciem w projekcie objęte zostaną osoby zamieszkałe,  pracujące jak również bezrobotne w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie powiatów: kolbuszowskiego mieleckiego, niżańskiego, stalowowolskiego, tarnobrzeskiego lub m. Tarnobrzeg, które z własnej inicjatywy z przyczyn osobistych, społecznych czy zawodowych chcą zdobyć, uzupełnić lub podnieść własne kwalifikacje zawodowe (osoby powyżej 18 roku życia).

Grupa docelowa w szczególności obejmie:

 • osoby w wieku 50+,
 • osoby o niskich kwalifikacjach – wykształcenie max. ISCED3,
 • osoby niepełnosprawne.

Cel główny projektu: Podniesienie kwalifikacji zawodowych przez 98 osób dorosłych (26K,72M) zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podniesieniem kwalifikacji zawodowych zamieszkałych lub pracujących na terenie powiatów: kolbuszowskiego, mieleckiego, niżańskiego, stalowowolskiego, tarnobrzeskiego lub m. Tarnobrzeg do końca 06.2019 r.

 

FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU:

 1. Kwalifikacyjne kursy zawodowe – prawo jazdy  C, C+E, Dwraz z kwalifikacją wstępną/przyspieszoną na przewóz osób/mienia.
 2. Kursy zawodowe:
 • Kierowca – operator wózków podnośnikowych kat. II WJO 35h – egzamin przed Komisja UDT w Rzeszowie,
 • Obsługa suwnic sterowanych z poziomu roboczego II S 35h – egzamin przed Komisja UDT
  w Rzeszowie,
 • Spawacz (różne metody) MAG, MIG, TIG, acetylenowo – tlenowe – egzamin przed Komisją TUV,
 • Operator wózków jezdniowych kat. I WJO – egzamin przed Komisją UDT w Rzeszowie,
 • Operator podestów ruchomych samojezdnych montowanych na pojeździe kat. I P 35h – egzamin przed Komisją UDT w Rzeszowie,
 • Obsługa dźwigów towarowo-osobowych kat ID 35h – egzamin przed Komisją UDT
  w Rzeszowie,
 • Obsługa żurawi stacjonarnych II Ż 35h – egzamin przed Komisją UDT w Rzeszowie,
 • Elektryk – szkolenie w zakresie bezpiecznej obsługi urządzeń, instalacji i sieci energetycznych – 8h z egz. przed komisją URE. Możliwe do uzyskania uprawnienia SEP uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci: Gr. 1 elektryczna, Gr. 2 cieplna i Gr. 3 gazowa.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Zamieszkiwanie (w rozumieniu KC) na terenie powiatów: kolbuszowskiego mieleckiego, niżańskiego, stalowowolskiego, tarnobrzeskiego lub m. Tarnobrzeg.
 • Praca na terenie powiatów: kolbuszowskiego mieleckiego, niżańskiego, stalowowolskiego, tarnobrzeskiego lub m. Tarnobrzeg.
 • Status osoby niepracującej tj. osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo.

w tym: osoby o niskich kwalifikacjach, osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne.

Planowane są trzy nabory kandydatów do projektu:
I – marzec 2018
II – maj 2018
III – lipiec 2018

Kandydat/Kandydatka po zakwalifikowaniu się do Projektu, który/a uzyska status Uczestnika Projektu będzie zobowiązany/ a do wniesienia wkładu finansowego w wysokości 900,00 zł z możliwością ewentualnego rozłożenia na raty  dotyczy tylko kursów na prawo jazdy kat. C, C+E, D.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 682 562,50 zł

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 580 178,12 zł

 

Szczegółowych informacji na temat projektu udzielają pracownicy Biura projektu:
Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 822 00 22
Biuro projektu pok. 208

Sebastian Pawlos – Kierownik projektu
tel. 533 399 356
s.pawlos@tarr.pl

Grzegorz Marek – Asystent projektu
g.marek@tarr.pl

 

Zapraszamy na naszą stronę internetową www.podkarpackakuznia.eu

 

www.mapadotacji.gov.pl