Projekt „Młode kadry Podkarpacia”

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

Projekt „Młode kadry Podkarpacia”

14 lutego 2018 Projekty zrealizowane 0

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z dniem 25 lutego 2018 roku rozpoczyna na terenie województwa podkarpackiego realizację projektu „Młode kadry Podkarpacia” w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, na podstawie Umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej.

Okres realizacji projektu: 25 luty 2018 r. – 25 sierpień 2019 r.

Obszar realizacji projektu: Województwo Podkarpackie

Grupa docelowa: osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w PUP, w tym osoby niepełnosprawne, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. Młodzież NEET w wieku 15-29 roku życia zamieszkałe na terenie województwa podkarpackiego.

 

CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia (45K, 35M), wieku 15-29 lat pozostających bez zatrudnienia, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET) zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego oraz utworzenie 12 nowych miejsc pracy do 25.08.2019 r.

Projekt zakłada wielopłaszczyznową aktywizację zawodowo-edukacyjną poprzez wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz staże zawodowe dla Uczestników/czek projektu, które przyczynią się do łagodzenia problemów lokalnych rynku pracy wśród osób młodych i podniesienia poziomu ich aktywności zawodowej. Ponadto projekt będzie miał pozytywny wpływ na promowanie i rozwój przedsiębiorczości lokalnej poprzez utworzenie minimum 12 nowych firm w województwie podkarpackim oraz wpłynie na długofalowe tworzenie nowych miejsc pracy dzięki powstałym firmom.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

  • zamieszkiwanie (w rozumieniu kc) na terenie województwa podkarpackiego z wyłączeniem osób określonych dla trybu konkursowego poddziałania 1.3.1 (kd1.),
  • status osoby biernej zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w PUP,
    wiek 15-29 lat,
  • nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 456 533,96 zł

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 1 227 566,82 zł

 

REKRUTACJA do udziału w projekcie „Młode Kadry Podkarpacia” będzie prowadzona w trakcie dwóch naborów do projektu:

I nabór:
Ścieżka A – marzec/kwiecień
Ścieżka B – marzec/kwiecień

II nabór:
Ścieżka A – grudzień/styczeń

 

Szczegółowych informacji na temat projektu udzielają pracownicy Biura projektu:
Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 822 00 22
Biuro projektu pok. 210

Ewelina Mysłek – Kierownik projektu
tel. 533 399 367
e.myslek@tarr.pl

Piotr Bargieł – Asystent projektu
tel. 533 399 363
p.bargiel@tarr.pl

Zapraszamy na naszą stronę internetową www.mlodekadrypodkarpacia.pl

www.mapadotacji.gov.pl