Boost4BSO – nowy projekt europejski Klastra SA&AM

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

Boost4BSO – nowy projekt europejski Klastra SA&AM

2 czerwca 2020 Aktualności 0

@Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza do śledzenia Projektu Boost4BSO, w który jest Klaster @Silesia Automotive & Advanced Manufacturing, koordynowany przez @Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. Celem projektu jest opracowanie kompleksowego pakietu kompetencji dla Instytucji Otoczenia Biznesu i ich wsparcie w budowaniu zestawu narzędzi wspomagających MŚP w transformacji przemysłowej, obejmujących wszystkie kluczowe aspekty i instrumenty związane z Przemysłem 4.0. @Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego zamierza skorzystać z kompleksowego zestawu narzędzi wytworzonych w ramach projektu. Zainteresowany? Sprawdź postępy projektu Boost4BSO:https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Boost4BSO.html

Klaster Silesia Automotive & Advanced Manufacturing, koordynowany przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A., zaangażowany jest od 1 kwietnia 2020 r. w nowy projekt europejski: Boost4BSO – Boosting CE Business Support Organizations (BSOs) capacities for I4.0 scale up suport (pol. Boost4BSO – Zwiększenie zdolności wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu dla wsparcia skalowania Przemysłu 4.0 w Europie Centralnej).

Boost4BSO to jeden z dziewięciu zatwierdzonych w ramach programu INTERREG CE projektów w obszarze priorytetowym Cooperating on innovation to make Cenral Europe more competitive (pol. Współpraca w zakresie innowacji dla zwiększenia konkurencyjności Europy Środkowej).

Celem przedsięwzięcia jest  opracowanie kompleksowego pakietu kompetencji dla Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) i ich wsparcie w budowaniu zestawu narzędzi wspomagającego MŚP w transformacji przemysłowej, obejmującego wszystkie kluczowe aspekty i instrumenty związane z Przemysłem 4.0. Pozwoli to na efektywne i wydajne świadczenie usług wsparcia na rzecz firm. Projekt ukierunkowany jest na przedsiębiorstwa z sektora MŚP z Europy Środkowej i Wschodniej, które często nie posiadają podstawowej wiedzy na temat potencjału, jaki daje Przemysł 4.0.  Dzięki wypracowanym narzędziom będą one mogły lepiej radzić sobie z wyzwaniami transformacji przemysłowej i cyfrowej.

Konsorcjum Boost4BSO tworzy osiem podmiotów z sześciu krajów. Reprezentowane jest  przez siedem Instytucji Otoczenia Biznesu oraz jednostkę naukowo-badawczą:

 • Business Upper Austria – OÖ. Wirtschaftsagentur GmbH z Austrii,
 • Friuli Innovazione Centro di Ricerca e Trasferiment o Tecnologico z Włoch,
 • STEP RI znanstveno tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci d.o.o z Chorwacji,
 • Cluster Mechatronik & Automation Management gGmbH z Niemiec,
 • Centro Servizi Industrie S.r.l. – Polo MESAP  z Włoch,
 • Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA /Silesia Automotive & Advanced Manufacturing z Polski
 • Asociace výzkumných organizací, z.s. z Republiki Czeskiej,
 • FH OÖ Forschungs und Entwicklungs GmbH z Niemiec.

Ponadnarodowe partnerstwo Boost4BSO wykorzysta i połączy opracowane w ramach głównych projektów Interreg CE (@InnoPeer AVM i @Things+) oraz Horyzontu 2020 (@IoT4Industry) narzędzia i metodologie:

 • InnoPeer AVM: 3-wymiarowy program szkolenia ukształtowany zgodnie z potrzebami środkowo-europejskich MŚP (skupiających się na 3 filarach: technologie P4.0, zmiany organizacyjne, opracowanie modelu biznesowego)
 • Things+: Metodologia wprowadzania innowacji usługowej w produkcyjnych MŚP
 • IoT4Industry: Rezultaty projektu związane ze zwiększaniem doświadczenia praktycznego z realizacji 80 projektów MŚP prowadzących do rozwoju nowych produktów/usług/procesów.

Rezultaty skapitalizowanych projektów zostaną zaadaptowane i dostosowane w celu zbudowania potencjału IOB, a wdrożone w ramach IoT4Industry case-study wzbogacą opracowywany na ich potrzeby pakiet kompetencji.

W projekcie, na etapie jego przygotowywania, założono udział tzw. Partnerów Stowarzyszonych (ang. Associated Partners (AP)). Są to podmioty ściśle współpracujące z poszczególnymi Konsorcjantami oraz innymi IOB, a które prężnie działają na rzecz rozwoju MŚP. Partnerzy Stowarzyszeni w ramach „drugiej fali” będą beneficjentami programu szkoleniowego. „Pierwszą falę” będą stanowić sami Konsorcjanci.  Zaangażowanie Partnerów Stowarzyszonych umożliwi osiągnięcie efektu tzw. kuli śnieżnej, czyli zwielokrotnienia i rozszerzenia oddziaływania projektu i wypracowanych rozwiązań.  Zastosowanie metodologii szkoleniowej wśród Partnerów Projektu oraz Partnerów Stowarzyszonych, wreszcie zaangażowanych zewnętrznych IOB, doprowadzi do kolejnych wdrożeń efektów Boost4BSO wśród środkowoeuropejskich IOB. Dzięki nabywaniu nowych umiejętności i opracowanej w projekcie metodologii szkoleń dot. Przemysłu 4.0, Partnerzy Stowarzyszeni będą mogli świadczyć szerszy zakres usług dla swoich odbiorców, stymulując procesy zarządzania zmianą w modelach biznesowych.  Nabędą oni także umiejętności związane z wykorzystaniem nowych technologii w transformacji przemysłowej i cyfrowej.

Klaster SA&AM odpowiedzialny jest za koordynację działań w ramach tzw. pierwszego pakietu roboczego , którego celem jest opracowanie zintegrowanego zestawu kompetencji Przemysłu 4.0 dla IOB i narzędzi do wdrażania nowych usług. Wśród działań SA&AM wyszczególnić można prace związane z gromadzeniem informacji niezbędnych do:

 • przygotowania analizy potrzeb IOB w kontekście rozwoju kompetencji na rzecz realizacji usług wsparcia P4.0,
 • podsumowania wyzwań i potrzeb MŚP w kontekście P4.0,
 • przygotowania opisu krajowych, regionalnych i strategicznych programów wspierających projekty z zakresu transformacji przemysłowej.

W trakcie realizacji działań w ramach pierwszego pakietu roboczego Partnerzy projektu będą kompilować, dostosowywać i tworzyć:

 • Kompleksowe i ukierunkowane treści, które umożliwią poprawę kompetencji IOB.
 • Metodologię skutecznego i efektywnego transferu wiedzy oraz usług wsparcia w zakresie P4.0 z IOB do własnej sieci odbiorców, głównie MŚP.
 • Trwałe i łatwo dostępne kanały dystrybucji i wykorzystania treści projektu, ukierunkowane na IOB jako kluczowych pośredników w podnoszeniu kwalifikacji MŚP w kierunku transformacji P4.0.

Dla IOB, które rozważają wzmocnienie swoich wewnętrznych zdolności i kompetencji w zakresie usług wsparcia biznesowego w kontekście P4.0, konsorcjum Boost4BSO zaleca:

 • Tworzenie partnerstw z dostawcami usług i technologii P4.0 w celu zdefiniowania uzupełniających się pakietów kompetencji, które można zastosować w usługach dla MŚP.
 • Przejście z poziomu misyjnego na aktywne działania przejawiające się m.in. organizowaniem spotkań, podczas których nastąpi wymiana najlepszych praktyk oraz spotkań biznesowych między MŚP a dostawcami usług i technologii P4.0.
 • Zdefiniowanie, we współpracy z dostawcami usług i technologii P4.0, zestawu rozwiązań P4.0, które można łatwo zaprezentować podczas warsztatów, szkoleń i spotkań dla określonych grup MŚP.
 • Utworzenie zestawu narzędzi za pomocą prostych instrumentów, które będą pomocne na etapie audytu, doradczym i szkoleniowym oraz przygotowania projektu. Zaleca się  skorzystanie z doświadczeń innych IOB w celu wzbogacenia tego zestawu o sprawdzone instrumenty .
 • Tworzenie demonstratorów i obiektów testowych, umożliwiających pracownikom MŚP doświadczanie i testowanie praktycznych zastosowań.
 • Rozpoczęcie działań od ustalenia programu stopniowego podejścia, opartego na małych projektach, które można skalować po osiągnięciu pozytywnych rezultatów.
 • Ciągłego słuchania potrzeb MŚP.
 • Wglądu w publiczne instrumenty wsparcia finansujące projekty P4.0 i wykorzystania informacji na ich temat podczas spotkań z MŚP.

Zainteresowany? Sprawdź postępy projektu Boost4BSO, a następnie skorzystaj z kompleksowego zestawu narzędzi:

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Boost4BSO.html