Projekt „Młodzi aktywni i efektywni od dziś”

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

Projekt „Młodzi aktywni i efektywni od dziś”

24 sierpnia 2023 Projekty zrealizowane 0

Uprzejmie informuję, że Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zakończyła i rozliczyła realizację projektu „Młodzi aktywni i efektywni od dziś” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy.

Okres realizacji projektu: od 03.02.2020 do 31.03.2022 r.

Obszar realizacji projektu: województwo podkarpackie

Grupa docelowa: 40 osób (21 Kobiet, 19 Mężczyzn) w wieku 18-29 lat zamierzające rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej, zamieszkują bądź uczą się na terenie województwa podkarpackiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w tym osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.:

 • w wieku 18-29 lat,
 • biernych zawodowo,
 • bezrobotni niezarejestrowani w Urzędzie Pracy
 • zamieszkałych lub uczących się na terenie woj. podkarpackiego,
 • które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. w wyniku pandemii COVID-19.

Co najmniej 50% Uczestników/Uczestniczek projektu zamieszkiwało (w rozumieniu KC) miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze (kryterium premiujące).

Na etapie rekrutacji do projektu przyzwane były dodatkowe punkty premiujące dla:

 • Osób zamieszkujących miasta średnie lub tracące funkcje społeczno-gospodarcze – 10 pkt.
 • Osób z niepełnosprawnościami – 2 pkt.
 • Osób niskowykwalifikowanych – 2 pkt.
 • Kobiet – 2 pkt.

 Cel projektu

Wzrost poziomu przedsiębiorczości i aktywności zawodowej 40 (21K, 19M) utworzenie na terenie województwa podkarpackiego 35 nowych miejsc pracy dla osób biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat zamieszkujących lub uczących się na terenie woj. podkarpackiego (WP), które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. oraz utworzenie 35 nowych miejsc pracy w WP do końca 31.12.2022 r. co wpłynęło na poprawę sytuacji ekonom. i społ. regionu.

 W RAMACH PROJEKTU:

 • PRZESZKOLONO – 40 osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • UDZIELONO 35 DOTACJI INWESTYCYJNYCH –  w łącznej kwocie 750,00 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • WYPŁACONO 35 FIRMOM FINASOWE POMOSTOWE– w łącznej kwocie 000,00 zł przez 6 miesięcyprowadzenia firmy.

W ramach projektu powstało 35 firm działających świadczących usługi w zakresie:

 • Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych–1 firma
 • Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli –3 firmy
 • Działalność prawnicza – 1 firma
 • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej –3 firmy
 • Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych–2firmy
 • Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne – 6 firmy
 • Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa –2 firmy
 • Produkcja mebli – 1 firma
 • Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych – 1 firma
 • Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – 3 firmy
 • Pozaszkolne formy edukacji artystycznej– 3 firmy
 • Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych – 1 firma
 • Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane – 1 firma
 • Artystyczna i literacka działalność twórcza – 1 firma
 • Produkcja pozostałych mebli – 1 firma
 • Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych – 1 firma
 • Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej – 1 firma
 • Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków – 1 firma
 • Działalność fotograficzna – 1 firma
 • Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, nauka j. angielskiego – 1 firma

 WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 667 844 PLN

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 1 652 084 PLN

Szczegółowych informacji na temat projektu udzielali pracownicy Biura projektu:

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 822 00 22

Sebastian Pawlos – Kierownik projektu
tel. 533 399 356
s.pawlos@tarr.pl

Grzegorz Marek – Asystent projektu
tel. 533 399 366
g.marek@tarr.pl