Zapytanie ofertowe nr tarr/2017/powes/3

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

Zapytanie ofertowe nr tarr/2017/powes/3

18 lipca 2017 Aktualności Zamówienia Publiczne 0

ZAPYTANIE OFERTOWE NR TARR/2017/POWES/3

dotyczące wyłonienia trenera prowadzącego szkolenie stacjonarne pt. „Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w sektorze Ekonomii Społecznej” dla Uczestników projektu „Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja Społeczna, Działania 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie RPPK.08.05.00-18-0005/16-00 zawartej w dniu 18 kwietnia 2017roku.