Ogłoszenie otwartego naboru partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach poddziałania 8.5.3 RPO WŚ

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

Ogłoszenie otwartego naboru partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach poddziałania 8.5.3 RPO WŚ

14 czerwca 2017 Aktualności Zamówienia Publiczne 0

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś 8, Poddziałanie 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2016, poz. 217, z późn. zm.), Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu ogłasza konkurs na Partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w konkursie nr: RPSW.08.05.03-IZ.00-26-127/17 ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś 8, Poddziałanie 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych. Ogłoszenie ma charakter informacyjny, celem umożliwienia zgłaszania się ewentualnych Partnerów oraz wskazuje przesłanki wyboru Partnera. Ogłoszenie to nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych oraz o działalności pożytku publicznego.
I. CEL I ZAKRES TEMATYCZNY PARTNERSTWA
Wspólne przygotowanie i realizacja projektu ukierunkowana na upowszechnienie kształcenia się osób dorosłych z własnej inicjatywy poprzez podnoszenie kompetencji i kwalifikacji istotnych na rynku pracy.
II. PROPONOWANY ZAKRES DZIAŁAŃ PARTNERA
1. współpraca przy przygotowaniu projektu i pisaniu wniosku o dofinansowanie projektu;
2. prowadzenie dokumentacji projektu (kompletowanie i weryfikacja dokumentów do wniosku o płatność);
3. współpraca z poszczególnymi Partnerami projektu przy rekrutacji uczestników projektu;
4. wykonywanie zadań merytorycznych związanych z realizacją projektu i/lub dokonywanie zamówień usług w określonym zakresie;
5. zabezpieczenie logistyczne całego projektu.
III. KRYTERIA WYBORU PARTNERA
1. Zgodność działań potencjalnego Partnera z celami partnerstwa,
2. Niezbędny potencjał techniczno-organizacyjny, kadrowy i finansowy do opracowania Projektu i wykonania zadań przewidzianych w projekcie, w szczególności na obszarze województwa świętokrzyskiego,
3. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze współfinansowanych ze środków funduszy unijnych,
4. Zaangażowanie i współpraca Partnera z Beneficjentem w trakcie przygotowywania projektu podparta deklaracją podpisania listu intencyjnego.
IV. WYMAGANIA WOBEC PARTNERA
1. W konkursie na wyłonienie Partnerów mogą wziąć udział podmioty, które łącznie spełniają
warunki:
a) nie podlegają wykluczeniu związanemu z zakazem udzielania dofinansowania podmiotom
wykluczonym lub nie orzeczono wobec nich zakazu dostępu do środków funduszy europejskich
na podstawie odrębnych przepisów takich jak:
– art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
– art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;
– art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.,
b) dotyczące typu projektodawców dla Poddziałania 8.5.3 RPO WŚ, tj. wszystkie podmioty –
z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą
lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).
V. ZASADY ZGŁASZANIA OFERT
1. Do realizacji projektu zostanie wybranych jeden Partner.
2. Miejsce i termin składania ofert: najpóźniej do dnia 6 lipca 2017 r., do godziny 11.00 na adres:
Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg.
Oferty złożone po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Wzór minimalnego
zakresu umowy partnerskiej, formularz oferty i regulamin konkursu znajdują się poniżej.