Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż od 01.01.2024 r. do: 31.12.2029 r. realizuje projekt „Tarnobrzeski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż od 01.01.2024 r. do: 31.12.2029 r. realizuje projekt „Tarnobrzeski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”

8 stycznia 2024 Aktualności 0

 

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż od 01.01.2024 r. do: 31.12.2029 r. realizuje projekt „Tarnobrzeski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 Działanie 7.16 Ekonomia społeczna.

Partnerem projektu jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL”.

Obszar realizacji projektu: Subregion 2 województwa podkarpackiego, tj. powiaty: dębicki, strzyżowski, ropczycko – sędziszowski, mielecki, tarnobrzeski, m. Tarnobrzeg.

Grupa docelowa: osoby fizyczne, podmioty ekonomii społecznej, przedsiębiorstwa społeczne i inne osoby prawne, zainteresowane założeniem i/lub prowadzeniem, rozwinięciem działalności w sektorze ekonomii społecznej, w tym w formie przedsiębiorstw społecznych, które w przypadku:

– osób fizycznych: uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa podkarpackiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego)

 – PES/PS – posiadają jednostkę organizacyjną na obszarze województwa podkarpackiego,

– JST – są zainteresowane zaangażowaniem się w stosowanie klauzul społecznych oraz tworzenie spółdzielni socjalnej podmiotów prawnych.

Cel główny: wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w Subregionie 2 województwa podkarpackiego w latach 2024 – 2029 poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia grupie docelowej obejmującej 1312 osoby fizyczne, w tym 920 ZUWS oraz 246 PES poprzez zintegrowane działania, które doprowadzą do powstania minimum 240 miejsc pracy w nowych oraz istniejących PS oraz prowadzenie działań mających na celu ich stabilizację na rynku pracy za pomocą specjalnie dobranych narzędzi, w tym innowacyjnych.

W/w pomoc obejmie wsparcie: animacyjne, szkoleniowe, doradcze, inkubacyjne, finansowe i biznesowe będące odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i bariery.

Główne zadania:

  1. Akademia Ekonomii Społecznej – Wsparcie doradczo szkoleniowe dla osób fizycznych zainteresowanych utworzeniem PES/PS
  2. Usługi wsparcia PES/PS
  3. Animacja oraz regionalne i lokalne partnerstwa na rzecz rozwoju ES i PS
  4. Inkubacja procesu ekonomizacji dla PES
  5. Inkubacja nowych miejsc pracy w nowotworzonych PS – przed założeniem DG
  6. Wsparcie finansowe na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy
  7. Pomostowe wsparcie biznesowe PS
  8. Wsparcie UP – integralność projektu.

Główne rezultaty:

Liczba miejsc pracy utworzonych w PS – 240

Liczba PES objętych wsparciem – 246

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem – 920

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

 

Wartość projektu : 26 441 591,00 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 22 475 352,35 zł


Szczegółowe informacje na temat projektu ukażą się w najbliższych tygodniach na stronie internetowej www.tarr.pl po czym szczegółowych informacji na temat projektu udzielą pracownicy Biura projektu:

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 822 00 22

https://tarrtowes.pl