OWES

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wspólnie z Podkarpacką Agencję Konsultingowo Doradczą Spółka z o.o. oraz Fundacją im. Hetmana Jana Tarnowskiego od 1 stycznia 2020 r. realizuje projekt „Podkarpacki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej II”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie, na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu z Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

Obszar realizacji Projektu to powiaty:  jasielski, krośnieński ziemski, sanocki, brzozowski, leski, bieszczadzki, miasto Krosno. Dopuszcza się osoby spoza obszaru realizacji projektu zamieszkujące (zgodnie z KC) lub uczące się w woj. podkarpackim, gdy zgłoszą się do projektu z własnej inicjatywy lub są częścią grupy inicjatywnej, która wystąpiła o przyznanie wsparcia finansowego.

  1. Okres realizacji Projektu: 01.01.2020 r. – 31.12.2022 r.
  2. Budżet Projektu wynosi: 25 679 875,76 PLN.
  3. Celem głównym PR jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w latach 2020-22 poprzez:

-utworzenie min. 357 miejsc pracy w nowych i istniejących PS dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz prowadzeniem działań mających na celu stabilizację na rynku pracy za pomocą specjalnie dobranych narzędzi, w tym innowacyjnych,

-rozwój Karpackiego Klastra Ekonomii Społecznej, skupiającego PES/PS/JST z ter. subregionu.

Więcej informacji:

http://www.pakd.pl/owes2

Kontakt:

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg

Animator  Witold Pycior  tel. 533 399 358, w.pycior@tarr.pl

Doradca kluczowy Renata Krawczyk tel.533-399-362, r.krawczyk@tarr.pl

Doradca kluczowy Ewelina Mysłek  tel. 533 399 367, e.myslek@tarr.pl