Ogłoszenie otwartego naboru partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach działania 9.5 RPO

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

Ogłoszenie otwartego naboru partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach działania 9.5 RPO

1 września 2017 Aktualności Zamówienia Publiczne 0

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych

 Na pod­stawie art. 33  ust. 2 ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2016, poz. 217, z późn. zm.), Tarnobrzeska Agencja Roz­woju Region­al­nego S.A. w Tarnobrzegu ogłasza konkurs na Part­nera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w konkursie nr: RPPK.09.05.00-IP.01-18-017/17 ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych. Ogłosze­nie ma charak­ter infor­ma­cyjny, celem umożli­wienia zgłasza­nia się ewen­tu­al­nych Part­nerów oraz wskazuje przesłanki wyboru Part­nera. Ogłosze­nie to nie stanowi ogłoszenia w rozu­mie­niu przepisów o zamówieni­ach pub­licznych oraz o dzi­ałal­ności pożytku publicznego.

I. CEL I ZAKRES TEMATYCZNY PARTNERSTWA

Wspólne przygotowanie i realizacja projektu ukierunkowana na wzrost kwalifikacji osób dorosłych poprzez uczestnictwo w pozaszkolnych formach kształcenia.

II. PROPONOWANY ZAKRES DZIAŁAŃ PARTNERA

 1. współpraca przy przygotowaniu projektu i pisaniu wniosku o dofinansowanie projektu;
 2. prowadzenie dokumentacji projektu (kompletowanie i weryfikacja dokumentów do wniosku o płatność);
 3. współpraca z Liderem projektu przy rekrutacji uczestników projektu;
 4. wykonywanie zadań merytorycznych związanych z realizacją projektu i/lub dokonywanie zamówień usług w określonym zakresie;
 5. współpraca w zabezpieczeniu logistycznym całego projektu.

III. KRYTERIA WYBORU PARTNERA

 1. Zgod­ność dzi­ałań potenc­jal­nego Part­nera z celami part­nerstwa, w tym potencjał społeczny Partnera
 2. Niezbędny potenc­jał techniczno-organizacyjny, kadrowy i finan­sowy do opra­cow­a­nia Pro­jektu i wyko­na­nia zadań przewidzianych w projekcie, w szczególności na obszarze województwa podkarpackiego,
 3. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze współfinansowanych ze środków funduszy unijnych,
 4. Zaan­gażowanie i współpraca Part­nera z Benefic­jen­tem w trak­cie przy­go­towywa­nia pro­jektu pod­parta deklaracją podpisania listu intencyjnego.

IV. WYMAGANIA WOBEC PARTNERA

 1. W konkursie na wyłonienie Partnerów mogą wziąć udział podmioty, które łącznie spełniają warunki:
 2. dotyczące typu podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie dla Poddziałania 9.5 RPO WP, tj. wszystkie podmioty – z  wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).
 3. nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.);
 4. nie orzeczono wobec nich zakazu dostępu do środków na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769 z późn. zm.);
 5. nie są podmiotem wobec którego zastosowanie mają przepisy art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r., poz. 1541 z późn. zm.).

V. ZASADY ZGŁASZANIA OFERT

 1. Do real­iza­cji pro­jektu zostanie wybrany jeden Partner.
 2. Miejsce i ter­min składa­nia ofert: najpóźniej do dnia 25 września 2017 r., do godziny 10.00 na adres: Tarnobrzeska Agencja Roz­woju Region­al­nego S.A., ul. M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg. Oferty złożone po upły­wie powyższego ter­minu nie będą roz­pa­try­wane. Wzór formularza oferty i reg­u­lamin konkursu zna­j­dują się poniżej.

 

Regulamin otwartego naboru Partnera spoza sektora finansów publicznych Działanie 9.5 RPO WP

Załącznik nr 1 – formularz oferty

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 9.5 Protokół Komisji Konkursowej 9.5

Protokół Komisji Konkursowej 9.5