Nabór biznesplanów w ramach projektu „Własny biznes receptą na sukces”

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

Nabór biznesplanów w ramach projektu „Własny biznes receptą na sukces”

6 czerwca 2022 Aktualności 0

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje, iż nabór biznesplanów dla Uczestników/Uczestniczek zakwalifikowanych do projektu w ramach I NABORU prowadzony będzie od 13 czerwca 2022 r. do 27 czerwca 2022 r.

W technicznym wypełnieniu Biznesplanu pomocą Uczestnikowi/czce projektu będzie służył Ekspert dotacyjny, który dokona również oceny formalnej biznesplanu.

 Biznesplany będzie można składać wraz z wymaganymi załącznikami:

 • osobiście w Biurze projektu: Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,
  M. Dąbrowskiej 15, pok.211, 39-400 Tarnobrzeg, w godz. 7.30-15.30.
 • pocztą, kurierem na adres: Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,
  M. Dąbrowskiej 15, pok.211, 39-400 Tarnobrzeg, w godz. 7.30-15.30.
 • TARR S.A. dopuszcza składanie dokumentów w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:wlasnybiznes@tarr.pl. Dokumenty takie muszą być przesłane w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu.

Dokumenty, które wpłyną do Biura projektu przed lub po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.

W przypadku złożenia biznesplanu za pośrednictwem poczty lub kuriera decyduje data wpływu biznesplanu zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi.

PODSTAWOWE WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA BIZNESPLANÓW:

 • Biznesplany wraz z załącznikami powinny być wypełnione czytelnie w języku polskim(wskazane wypełnienie komputerowe lub drukowanymi literami).
 • Przed złożeniem, biznesplan należy czytelnie własnoręcznie podpisać, w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu, i spiąć trwale wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację.
 •  Pola, które danego Uczestnika/czki projektu nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”. Pozostawienie jakiejkolwiek pozycji w biznesplanie niewypełnionej stanowi błąd formalny.
 • Załączniki wymagane do biznesplanu (określone w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu – Biznesplan) powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika/czkę projektu. Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera czytelny podpis Uczestnika/czki projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony … do strony …” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego.

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej, poświadczające udział w minimum 80% godzin szkoleń przewidzianych dla Uczestników/czek projektu po etapie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym podczas rekrutacji,
 2. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie / lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis,
 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 4. Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej (w kwotach brutto, bez wyszczególnienia kwoty podatku VAT) – Załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego projektu,
 5. Dokumenty poświadczające posiadany potencjał w zakresie wykształcenia i kwalifikacji,
 6. Zbiór oświadczeń:
 • oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (dotyczy wyłącznie UP, którzy posiadali zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie dłuższym niż 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu oraz osób, które prowadziły działalność poza terytorium Polski),
 • oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON, oraz środków oferowanych w ramach PO WER, RPO oraz środków oferowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych,
 • oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nietoczeniu się przeciwko UP postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań,
 • oświadczenie potwierdzające, że działalność gospodarcza, na którą uczestnik projektu otrzymuje środki nie była prowadzona wcześniej przez członka rodziny, z wykorzystaniem zasobów materialnych (pomieszczenia, sprzęt itp.) stanowiących zaplecze dla tej działalności,

Ponadto do biznesplanu załącza się następujące dokumenty wymagane od przedsiębiorcy w przypadku zarejestrowania działalności przed złożeniem biznesplanu:

 • wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub dokument poświadczający wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub dokument potwierdzający prowadzenie działalności na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalności adwokackiej, komorniczej), wydany nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia biznesplanu,
 • dokument potwierdzający status wspólników spółki założonej w ramach projektu np. kopia umowy spółki (jeśli dotyczy).

Niedopuszczalna jest ingerencja w treść wzoru biznesplanu oraz załączników, usuwanie zapisów, logotypów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów.

W przypadku składania biznesplanu w wersji papierowej należy złożyć go do Biura projektu w zamkniętej kopercie,biznesplan wraz z załącznikami powinien być trwale spięty (preferowany skoroszyt).

Dodatkowo również prosimy o złożenie w wyznaczonym terminie wniosku o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami.