Młode kadry podkarpacia – II edycja

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

Młode kadry podkarpacia – II edycja

2 grudnia 2019 Aktualności Projekty zrealizowane 0

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z dniem 2  grudnia 2019 roku rozpoczyna na terenie województwa podkarpackiego realizację projektu „Młode kadry podkarpacia – II edycja” w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, na podstawie Umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej.

Okres realizacji projektu: 2 grudzień 2019 r. – 31 sierpień 2021 r.

Obszar realizacji projektu: Województwo Podkarpackie

Grupa docelowa: osoby bierne zawodowo niezarejestrowane w PUP, w tym osoby z niepełnosprawnościami, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. Młodzież NEET w wieku 15-29 roku życia zamieszkałe na terenie województwa podkarpackiego.

Celem głównym projektu jest: Wzrost zdolności do zatrudnienia u 136 osób (81K, 55M), w wieku 15-29 lat pozostających bez zatrudnienia (wyłącznie osoby bierne zawodowo), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego oraz utworzenie 30 nowych miejsc pracy do 31.08.2021 r.

Projekt zakłada wielopłaszczyznową aktywizację zawodowo-edukacyjną poprzez wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz staże zawodowe dla Uczestników/czek projektu, które przyczynią się do łagodzenia problemów lokalnych rynku pracy wśród osób młodych i podniesienia poziomu ich aktywności zawodowej. Ponadto projekt będzie miał pozytywny wpływ na promowanie i rozwój przedsiębiorczości lokalnej poprzez utworzenie minimum 30 nowych firm w województwie podkarpackim oraz wpłynie na długofalowe tworzenie nowych miejsc pracy dzięki powstałym firmom.

Realizacja projektu obejmuje udzielenie kompleksowego wsparcia dla Uczestników/czek projektu, w tym:

a) Ścieżka A – dla 36 os. (21K,15M):

  • INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA,
  • PORADNICTWO ZAWODOWE,
  • SZKOLENIE Z ZAKRESU ZAKŁADANIA I PROWADZENIA WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,
  • DORADZTWO W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU,
  • DOTACJA I WSPARCIE POMOSTOWE – Projekt zakłada udzielenie dotacji 30 Uczestnikom/czkom projektu

b) Ścieżka B – dla 100 os. (60K,40M):

  • INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA,
  • PORADNICTWO ZAWODOWE,
  • KURSY/SZKOLENIA ZAWODOWE – dla 40 os.,
  • STAŻE ZAWODOWE – (6 m-cy/1 UP).

WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 423 155,80 zł

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 2 301 988,01 zł

Rekrutacja w ramach ścieżki A (dotacyjna) przewidziana jest na przełomie grudzień/styczeń 2019 r.

Rekrutacja w ramach ścieżki B (stażowo-szkoleniowa) w terminie od luty 2020 r. (5 edycji w odstępach 2 m-c).

Szczegółowych informacji na temat projektu udzielają pracownicy Biura projektu:
Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 822 00 22
Biuro projektu pok. 210

Ewelina Mysłek – Kierownik projektu
tel. 533 399 367
e.myslek@tarr.pl

Anastazja Goluch – Wójcik – Asystent projektu
tel. 533 399 355
a.goluch@tarr.pl

Informacje nt. projektu będą sukcesywnie udostępniane na stronie internetowej projektu: www.mlodekadrypodkarpacia.pl

https://mapadotacji.gov.pl/