Kreatywni i efektywni od dziś

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

Kreatywni i efektywni od dziś

6 maja 2024 Aktualności Projekty realizowane 0

 

Projekt „Kreatywni i efektywni od dziś” realizowany jest ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działanie 7.4 Poprawa sytuacji na rynku pracy osób ubogich pracujących oraz odchodzących z rolnictwa.

Projekt ,,Kreatywni i efektywni od dziś” oferuje uczestnikom wsparcie w postaci:

– Indywidualnego Planu Działania;

– Poradnictwa Zawodowego Grupowego;

– Szkoleń Zawodowych/Kursów;

– Staży Zawodowych.

Grupę docelową stanowią osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych, umowach cywilnoprawnych, ubodzy pracujący i osoby odchodzące z rolnictwa.

Wsparcie zostanie skierowane do grupy docelowej z obszaru województwa podkarpackiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze woj. podkarpackiego w rozumieniu przepisów KC, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze woj. podkarpackiego).

W ramach realizowanego projektu Uczestnik nie otrzymuje jednocześnie wsparcia w więcej niż jednym projekcie z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej dofinansowanym ze środków EFS+.

Projekt zapewni kompleksowe wsparcie poprzez wykorzystanie co najmniej dwóch różnych instrumentów wsparcia.

Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy osób pracujących 80 (40M, 40K) w wieku od 18 do 89 lat zatrudnionych na podstawie umów krótkoterminowych, umów cywilnoprawnych, ubogich pracujących oraz odchodzących z rolnictwa.

Główne rezultaty: 48 UP (24K, 24M) uzyska kwalifikacje/ kompetencje po opuszczeniu Projektu. Projekt przyczyni się do poprawy dostępu do zatrudnienia i działań aktywizujących dla grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. Dodatkowo załagodzi problemy lokalnego rynku pracy, podniesie poziom kwalifikacji i kompetencji, zwiększy możliwość stabilnego zatrudnienia UP dzięki dostarczeniu im kompleksowego i zindywidualizowanego wsparcia. Zastosowane rozwiązania są odpowiednie dla zdiagnozowanych potrzeb i barier grupy docelowej i tym samym przyczynią się do zmniejszenia barier i problemów na jakie napotykają te osoby na rynku pracy. Ponadto projekt pozytywnie wpłynie na sytuację zawodową UP.

Biuro Projektu:
Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
39 – 400 Tarnobrzeg, ul. M. Dąbrowskiej 15
Tel. 15 822-00-22

Kadra projektu:

Kierownik Projektu Anastazja Goluch -Wójcik Tel. 533-399-355 E – mail: a.goluch@tarr.pl

Asystent Projektu Piotr Bargieł Tel. 533-399-363 E-mail: p.bargiel@tarr.pl

Wartość projektu: 747 359,50 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 635 255,57 zł

https://kreatywniefektywni.pl/

#FunduszeUE

#FunduszeEuropejskie