Wsparcie przedsiębiorczości na terenie MOF Tarnobrzeg

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

Wsparcie przedsiębiorczości na terenie MOF Tarnobrzeg

8 lipca 2021 Projekty realizowane 0

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż w terminie od 01.07.2021r. do: 31.12.2022 r. będzie realizowała projekt „Wsparcie przedsiębiorczości na terenie MOF Tarnobrzeg” ramach Działania: 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości RPO WP na lata 2014-2020. r.

Obszar realizacji projektu: Województwo Podkarpackie, gminy skupione w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Tarnobrzeg: tj. Gmina Tarnobrzeg, Gmina Nowa Dęba, Gmina Gorzyce, Gmina Baranów Sandomierski,

Grupa docelowa: 60 (32K i 28M) osób bezrobotnych, biernych zawodowo w tym znajdujących się w najtrudniejszej. sytuacji na rynku pracy (tj. kobiety, os. długotrwale bezrobotne, os. niepełnosprawne, os. 50+, os. niskowykwalifikowane) w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin), które nie posiadały zarejestrowanej działalności gosp. w okresie 12m-cy przed przystąpieniem do proj. i nie otrzymały środków na rozpoczęcie dział. gosp. z innych projektów realizowanych z EFS w ramach RPO WP 2014-2020, zamieszkujących w gminach: Tarnobrzeg, Gorzyce, N. Dęba, Baranów Sandomierski na terenie MOF Tarnobrzeg, Woj. Podkarpackie (w rozumieniu KC).

Cel główny: Wzrost poziomu przedsiębiorczości i aktywności zawodowej u 60 osób (32K i 28M) osób bezrobotnych, biernych zawodowo w tym znajdujących się w najtrudniejszej. sytuacji na rynku pracy w wieku 30 lat i więcej, które nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12m-cy przed przystąpieniem do proj. I nie otrzymały środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej z innych projektów realizowanych z EFS w ramach RPO WP 2014-2020, zamieszkujących w gminach: Tarnobrzeg, Gorzyce, N. Dęba,

Baranów Sandomierski WP oraz utworzenie 60 nowych miejsc pracy w WP do końca 12.2022r.

Formy wsparcia:
1)SZKOLENIA grupowe dla 60 Uczestników/Uczestniczek projektu
2)Wsparcie finansowe w formie stawki jednostkowej (23 050,00 zł) dla 50 Uczestników/Uczestniczek projektu
3)Finansowe Wsparcie pomostowe w kwocie 2 500,00 zł przez okres 12 m-cy.

Projekt jest komplementarny z projektami inwestycyjnymi finansowanymi z działania 6.3 RPO WP realizowanymi przez poszczególne gminy – infrastruktura powstała w wyniku realizacji projektów będzie miejscem potencjalnej siedziby powstałych firm /świadczenia usług/ prowadzenia działalności i promowania nowych przedsiębiorstw. Realizacja projektu skutecznie przyczyni sie do walki z bezrobociem i jednocześnie wpłynie na ożywienie rewitalizowanego obszaru Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tarnobrzeg.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 3 101 596,00 zł
DOFINANSOWANIE PROJEKTU 3 004 136,00 zł w tym z UE: 2 636 356,60 zł

Rekrutacja w ramach projektu przewidziana jest na przełomie lipiec/sierpień 2021 r.
Szczegółowe informacje na temat projektu ukażą się w najbliższych tygodniach na stronie internetowej www.tarr.pl po czym szczegółowych informacji na temat projektu udzielą pracownicy Biura projektu:

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 822 00 22
Biuro projektu pok. 210

Ewelina Mysłek – Kierownik projektu
tel. 533 399 367
e.myslek@tarr.pl

Anastazja Goluch – Wójcik – Asystent projektu
tel. 533 399 355
sekretariat@tarr.pl

Informacje nt. projektu będą sukcesywnie udostępniane na stronie internetowej projektu: www.moftarnobrzeg.pl