Historia

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. została powołana w 1993r. Istotną rolę w powstaniu spółki stanowiły przemiany gospodarcze Polski na początku lat 90- tych, szczególnie w sferze promocji przedsiębiorczości, jednakże kryzys na rynku siarki spowodował problemy regionu tarnobrzeskiego co miało istotna rolę w powstaniu Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Władze województwa tarnobrzeskiego, uznając potencjalną role, jaką może odegrać Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego w rozwoju tego regionu, zaangażowała w tworzenie spółki szereg podmiotów, które wspólnie podpisały akt założycielski.

Istotą spółki jest prowadzenie szeregu działań skutkujących rozwojem regionalnym, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia przedsiębiorczości poprzez ofertę usług związanych z rozwojem lokalnym, przedsiębiorczością i promocją regionu.

Aktualnym miejscem funkcjonowania Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. jest budynek przy ul. M. Dąbrowskiej 15 w Tarnobrzegu.

Prekursorem lokalnej przedsiębiorczości na przełomie XIX i XX był Hr. Zdzisław Tarnowski, który poprzez swoją wizję rozwoju lokalnego utworzył Zarząd Dóbr Zdzisława Hr. Tarnowskiego, zlokalizowanego w pobliżu zamku dzikowskiego, którego zadaniem była realizacja wszelkich aspektów rozwoju regionalnego, a przede wszystkim podejmowano kluczowe decyzje dotyczące gospodarki majątkiem rodziny Tarnowskich – założycieli Miasta Tarnobrzega. Majątek ten był imponujący biorąc pod uwagę realia gospodarze ówczesnej Polski. W skład którego wchodziły:

 • Browar w Dzikowie,
 • Gorzelnia w Wymysłowie,
 • Rafineria Spirytusu w Wymysłowie,
 • Fabrykę Wódek i Likierów w Wymysłowie,
 • Rolnicze Warsztaty Mechaniczne w Wymysłowie,
 • Cegielnię Parową w Chmielowie,
 • Fabrykę Dachówek w Chmielowie,
 • Tartak w Chmielowie,
 • Fabrykę Krochmalu i Płatków Ziemniaczanych,
 • Tartak w Budzie Stalowskiej,
 • Zakłady Suchej Destylacji Drewna w Budzie Stalowskiej,
 • Eksploatację Torfu w Budzie Stalowskiej,
 • Młyn w Chmielowie,
 • Kilkanaście okolicznych folwarków,
 • Szpital Powszechny Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

Zarząd Dóbr Zdzisława Hr. Tarnowskiego w pełni funkcjonował do śmierci Zdzisława Hr. Tarnowskiego w 1937 r., a jego likwidację dopełnił wybuchu II wojny światowej.

Z punktu widzenia Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego istota działalności Zarządu Dóbr wpisuje się w aktualną działalność spółki, która podobnie jak kiedyś wspiera szeroko rozumiany rozwój regionalny.

Kolejnym istotnym elementem historii miasta Tarnobrzega, a także jedną z pośrednich genez powstania Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego było odkrycie 29 września 1953 w okolicy Mokrzyszowa, bogatych złóż siarki przez profesora Stanisława Pawłowskiego. Powstały na bazie odkrycia przemysł siarkowy i jego znaczny rozwój w latach 60-tych i 70-tych, w ramach największej na świecie kopalni siarki był podstawowym czynnikiem powstania w 1975 województwa tarnobrzeskiego. Prosperity siarkowe które w najlepszych czasach skupiało w kopalni i zakładach przetwórstwa siarkowego ponad dwanaście tysięcy osób, a kolejne trzy tysiące w bezpośrednim otoczeniu tego przemysłu, trwało bez mała do połowy lat 90.

Biorąc pod uwagę szeroki katalog przedsięwzięć, TARR S.A. jest obecnie instytucją otoczenia biznesu, która w swojej działalności pozytywnie oddziaływuje na społeczno – gospodarczy obszar miasta i powiatu.

Lata 90-te to liczne wydarzenia związane z przedmiotem działalności TARR S.A. O kilku z tych wydarzeń należy wspomnieć. 1993 rok to rozpoczęcie organizacji Targów Kooperacji, które miały 13 edycji, 1995 Targi techniki i technologii w Stalowej Woli, 1996 opracowanie koncepcji Specjalnej Strefy Ekonomicznej, 1997 rozpoczęcie współpracy z Polską Fundacją Promocji i Rozwoju MSP.

Kluczowe daty dla przedsięwzięć TARR S.A.

 • 1997r. – wykorzystanie środków europejskich w ramach projektu „Rozwój usług doradczych, szkoleniowych i informacyjnych” za kwotę 150 tys. euro
 • 1998r. – „Rozwój usług dla małych i średnich przedsiębiorstw; usługi informacyjne”
 • 1999r. – ,,Transgraniczne Przedsięwzięcia Okołobiznesowe dla Sektora MŚP”
 • 2001 – 2004r. – ,,Punkt Konsultacyjno – Doradczy dla MSP”
 • 2002 – 2005 – „Rozwój usług doradczo – szkoleniowo – informacyjnych świadczonych przez Inkubator Przedsiębiorczości w Tarnobrzegu”
 • W latach 2003 – 2004 „Utworzenie Biura Doradcy Inwestycyjno-Finansowego”
 • 2005r. przyniósł Agencji kolejne ważne wydarzenia – opracowanie pierwszej koncepcji Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego
 • 2005 – 2008 pierwszy własny projekt „Wzmocnienie Tarnobrzeskiego Inkubatora Przedsiębiorczości poprzez rozwój usług i infrastruktury technicznej ” realizowano również wsparcie przedsiębiorców w postaci „Punktu konsultacyjnego”
 • 2007r. przyniósł dalszy element wsparcia przedsiębiorczości w postaci pierwszego projektu dotacyjnego. Projekt „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości zagrożonego wykluczeniem poprzemysłowego mikroregionu tarnobrzeskiego”, umożliwił Agencji przyznanie pierwszych bezzwrotnych dotacji
 • Lata 2008 – 2010 zrealizowano projekt „Własne przedsiębiorstwo – szansa na sukces i niezależność” umożliwił przekazanie kolejnych dotacji
 • Od 2007 r., jeszcze w ramach pierwszego „rozdania” środków UE, Agencja rozpoczęła realizację projektu Regionalny Ośrodek Szkoleniowy EFS w Tarnobrzegu”. Projekt ten był kontynuowany w latach 2009 – 2010 w postaci Regionalnego Ośrodka EFS w Tarnobrzegu”. W 2008 roku TARR objął również funkcję inwestora zastępczego TPPT
 • Następne lata to kolejne projekty dotacyjne, realizowany w okresie 2010 – 2012 projekt „Od pomysłu do sukcesu”, które stworzyły łącznie kilkaset miejsc pracy
 • Lata 2012 i 2013 były dla Agencji istotne z przede wszystkim z następujących powodów. Po raz pierwszy projekt Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego dotykał obszaru przemian gospodarczych w właściwie łagodzenia ich skutków
 • W 2012 r., Spółka rozpoczęła realizację projektu „Program outplacementowy dla pracowników Kopalni Siarki Machów S.A.” dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy, zatrudnionych w zakładzie, który przechodzi procesy adaptacyjne i modernizacyjne
 • W 2012 r. powstał Fundusz Pożyczkowy dla mikroprzedsiębiorców inwestujących na terenie województwa podkarpackiego. Przedsięwzięcie to umożliwiło po raz pierwszy w historii Agencji udzielanie realnego wsparcia finansowego działającym podmiotom gospodarczym poprzez pożyczki do 100 tys. zł
 • Od 1 października 2013 r., TARR S.A. został wybrany operatorem zarządzającym Tarnobrzeskim Parkiem Przemysłowo Technologicznym odpowiedzialnym za prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury Parku oraz zasiedlanie jej przedsiębiorcami. Projekt ten polega na utworzeniu atrakcyjnego obszaru do inwestowania na terenie Miasta Tarnobrzeg, wyróżniającego się nowoczesną infrastrukturą, niskimi kosztami korzystania z majątku produkcyjnego oraz profesjonalnymi usługami pomocniczymi. W jego skład wchodzi w pełni przygotowany budynek Hali Przemysłowej oraz dwukondygnacyjny obiekt Inkubatora Technologicznego wraz z przygotowanymi do inwestycji gruntami o powierzchni 29,5 ha
 • TARR S.A. prowadził Punkt Kontaktowy w ramach realizacji projektu systemowego „Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2014 w województwie podkarpackim”, zapewniając dostęp dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą usług doradczych z zakresu szeroko rozumianego rozwoju innowacyjności w regionie, skierowanych do mieszkańców województwa podkarpackiego
 • Kolejny projekt „Staż pracowników naukowych Politechniki Rzeszowskiej w Tarnobrzeskich Wodociągach” umożliwił zwiększenie zdolności innowacyjnych TW w zakresie opracowania technologii uzdatniania wody poprzez ułatwienie dostępu do naukowców Politechniki Rzeszowskiej
 • Ponadto Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaangażowała się we współtworzenie Klastra Motoryzacyjnego, opartego o sześć założycielskich podmiotów korporacyjnych tj. NSG Pilkington Automotive, Federal Mogul, Lear, Kirchoff, Uniwells oraz Goodyear Dębica, a także dwie uczelnie wyższe – Politechnikę Rzeszowską oraz Akademię Górniczo – Hutniczą.
  Łączne zaangażowanie Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego we wszystkie te przedsięwzięcia w wysokości kilkudziesięciu milionów złotych spowodowało, iż dzięki tym wszystkim przedsięwzięciom TARR S.A. znalazł się wśród liderów w województwie podkarpackim realizującym tak szeroką gamę przedsięwzięć skutkujących rozwojem społeczno gospodarczym województwa podkarpackiego