Projekt pt. Od pomysłu do sukcesu z własną firmą

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

Projekt pt. Od pomysłu do sukcesu z własną firmą

14 kwietnia 2020 Aktualności Projekty realizowane 0

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczyna realizację projektu „Od pomysłu do sukcesu z własną firmą” w ramach Działania 7.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: do 31.01.2022 r.

Obszar realizacji projektu: województwo podkarpackie

Grupa docelowa: osoby bezrobotne lub bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zamieszkałe na terenie województwa podkarpackiego, które nie prowadziły zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, w tym:

 • osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.:
 • kobiety,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby po 50 roku życia,
 • osoby niskowykwalifikowane (posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3),
 • rolnicy i członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, których gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych, zamierzający odejść z rolnictwa.

Na etapie rekrutacji do projektu przyzwane będą dodatkowe punkty premiujące dla:

 • rolników i członków ich rodzin mających gospodarstwa do 2 ha zarejestrowanych w PUP (tj. osób, które zadeklarują przejście z systemu KRUS do ZUS po zarejestrowaniu działalności) – 6 punktów,
 • osób długotrwale bezrobotnych – 2 punkty,
 • osób niskowykwalifikowanych – 2 punkty,
 • osób po 50 roku życia – 1 punkt,
 • osób z niepełnosprawnościami – 1 punkt,
 • rodziców/opiekunów co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 roku życia 6 punktów.

W ramach projektu będzie możliwe udzielenie wsparcia także bezrobotnym mężczyznom (nienależącym do osób w najtrudniejszej sytuacji na runku pracy) w wieku 30-49 lat, lecz nie więcej niż max 8 osobom.

CEL PROJEKTU

Wzrost poziomu przedsiębiorczości i aktywności zawodowej 54 Kobiet oraz 36 Mężczyzn bezrobotnych, biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) zamieszkujących
woj. podkarpackie w rozumieniu KC oraz utworzenie 85 nowych miejsc pracy w woj. podkarpackim
do końca 01.2022 r.

Realizacja projektu przyczyni się do łagodzenia problemów lokalnego rynku pracy, podniesienia poziomu aktywności zawodowej Kobiet i Mężczyzn nieposiadających zatrudnienia, promowania i rozwoju przedsiębiorczości społeczności lokalnej oraz długofalowego tworzenia nowych miejsc pracy dzięki powstałym firmom. Ponadto projekt wpłynie na wzrost aktywności zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich oraz zakładania przez nich działalności pozarolniczych.

 FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU:

 • BEZPŁATNE WSPARCIE SZKOLENIOWE– dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • DOTACJA INWESTYCYJNA–  w kwocie stawki jednostkowej 23 050,00 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • WSPARCIA POMOSTOWE– 2 500,00 zł miesięcznie przez 12 miesięcy prowadzenia firmy.

  Planowany termin rekrutacji: kwiecień/maj 2020 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 4 983 122,50 zł

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 4 235 654,12 zł

Szczegółowych informacji na temat projektu udzielają pracownicy Biura projektu:

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 822 00 22

Sebastian Pawlos – Kierownik projektu
tel. 533 399 356
s.pawlos@tarr.pl

Grzegorz Marek – Asystent projektu
tel. 533 399 366
g.marek@tarr.pl

Informacje nt. projektu będą sukcesywnie udostępniane na stronie internetowej projektu: www.odpomysludosukcesu.pl