Projekt Centralny Okręg Szkoleniowy

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

Projekt Centralny Okręg Szkoleniowy

3 stycznia 2019 Aktualności Projekty realizowane 0

 

Cele projektu i planowane efekty

Projekt zakłada przeszkolenie 3059 osób zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podniesieniem kwalifikacji zawodowych mających miejsce zamieszkania na terenie obszaru realizacji projektu. Zakładamy, że minimum 1224 uczestników podniesie swoje kwalifikacje zawodowe pozytywnie zdając egzaminy.

Obszar realizacji:

Powiaty: mielecki, tarnobrzeski (w tym miasto Tarnobrzeg), stalowowolski, kolbuszowski, niżański.

Grupa docelowa:

Osoby dorosłe (18+) zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w szczególności osoby starsze i o niskich kwalifikacjach, mające miejsce zamieszkania (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), zatrudnienia lub pobierania nauki na terenie danego subregionu, lub spoza subregionu, o ile realizują one wybrany do dofinansowania kurs na terenie objętym projektem oraz zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), pracują lub pobierają naukę na terenie województwa podkarpackiego, z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
Minimum 60% uczestników wsparcia stanowią osoby o niskich kwalifikacjach i/lub osoby w wieku 50 lat i więcej.

Zakres projektu:

Uczestnik projektu ma prawo wybrać dowolne szkolenie sklasyfikowane jako zawodowe w Bazie Usług Rozwojowych. Do ceny szkolenia należy dodać koszt egzaminu jeśli taki nie został uwzględniony w ofercie wykonawcy.

Link do Bazy Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Po zakwalifikowaniu szkolenia Uczestnik projektu wpłaca 11% wkładu własnego Operator pokrywa pozostałe koszty szkolenia i egzaminu.

Termin realizacji:

Od styczeń 2019 do maksymalnie końca listopada 2023.

Punkty kontaktowe:

 

Od godziny 8:00, 6 luty 2023 rozpoczynamy nowy nabór do projektu: Centralny Okręg Szkoleniowy – subregion tarnobrzeski.

Podstawowe zasady rekrutacji znajdą Państwo w zakładce Rekrutacja, tam również przed rozpoczęciem naboru uruchomimy formularz zgłoszeniowy on-line.

Regulamin rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania znajdują się w zakładce Dokumenty 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.

 www.wektor.org.pl