Kategoria: Projekty zrealizowane

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

Punkt kontaktowy – regionalne centrum transferu innowacji

Punkt Kontaktowy prowadzony był w ramach realizacji projektu systemowego „Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2014 w województwie podkarpackim” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 8.2.2 POKL; zadanie nr 3 RCTI i Sieć Punktów Kontaktowych. Celem projektu było zapewnienie dostępności dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą usług doradczych…
Read more


28 lipca 2016 0

7.2.1 „Mogę – chcę – pracuję!”

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z dniem 1 lutego 2014 r. rozpoczęła realizację projektu „Mogę – chcę – pracuję!” w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na podstawie Umowy nr UDA–POKL.07.02.01-18-106/13-00 zawartej…
Read more


28 lipca 2016 0

8.1.2 „Nasza przyszłość”

Projekt „Nasza przyszłość” zrealizowano w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na podstawie Umowy z Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej. Uczestnikami projektu zostały osoby spełniające następujące kryteria:…
Read more


28 lipca 2016 0

8.2 Staż pracowników naukowych Politechniki Rzeszowskiej w Tarnobrzeskich Wodociągach

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła realizację projektu „Staż pracowników naukowych Politechniki Rzeszowskiej w Tarnobrzeskich Wodociągach” realizowanego w ramach Priorytetu VIII Działania 8.2, Poddziałania 8.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na podstawie Umowy nr UDA–POKL.08.02.01-18-021/14-00 zawartej w dniu 3 października 2014r. z Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej Projekt realizowany…
Read more


28 lipca 2016 0

Platformy startowe CONNECT

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest Partnerem Platformy CONNECT działającym w województwie lubelskim, podkarpackim, wielkopolskim, śląskim i mazowieckim oraz wiodącymi ośrodkami wspierania przedsiębiorczości z całego kraju. Naszym celem jest stworzenie kompleksowego i najbardziej efektywnego narzędzia rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości w Polsce Wschodniej. Do uczestnictwa w programie zapraszamy osoby do 35. roku życia. Kryteria wyboru pomysłów to…
Read more


28 lipca 2016 0