Autor: admin

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

7.4 „Tacy sami – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych”

Przedmiot oraz lokalizacja projektu Projekt pt. „Tacy sami  – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych” realizowany przez Tarnobrzeską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Działania 7.4  Niepełnosprawni na rynku pracy, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany w okresie 01.10.2013 do 31.12.2014 Projekt skierowany był do osób niepełnosprawnych umysłowo i /lub psychicznie, niepracujących, zamieszkałych…
Read more


28 lipca 2016 0

„Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego w Tarnobrzegu”

Przedmiot oraz lokalizacja projektu Projekt realizowany był od 1 stycznia 2007r. do 31.12.2007r przez WSIiZ oraz TARR S.A. Celem projektu było stworzenie i rozwój inicjatyw z dziedziny rozwoju zasobów ludzkich mogących uzyskać współfinansowanie z funduszy EFS oraz pomoc potencjalnym projektodawcom z województwa podkarpackiego subregionu tarnobrzeskiego w realizacji projektów finansowych ze środków EFS, inicjowanie i rozwój…
Read more


28 lipca 2016 0

6.2 „Własne przedsiębiorstwo – szansa na sukces i niezależność”

Przedmiot oraz lokalizacja projektu Projekt  realizowany w ramach Działania 6.2 POKL w okresie od 1 października 2010 r.               do 30.10.2012r.. Głównym celem projektu było podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do samozatrudnienia poprzez zapewnienie wsparcia w postaci szkolenia, doradztwa, dotacji dla osób zamieszkujących na terenie woj. Podkarpackiego zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą oraz promocja przedsiębiorczości…
Read more


28 lipca 2016 0

6.2 „Od pomysłu do sukcesu”

Przedmiot oraz lokalizacja projektu Projekt  realizowany w ramach Działania 6.2 POKL w okresie od 1 października 2010 r.               do 30.10.2012r.. Głównym celem projektu było podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do samozatrudnienia poprzez zapewnienie wsparcia w postaci szkolenia, doradztwa, dotacji dla osób zamieszkujących na terenie woj. Podkarpackiego zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą oraz promocja przedsiębiorczości…
Read more


28 lipca 2016 0

2.5 „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości zagrożonego wykluczeniem poprzemysłowego mikroregionu tarnobrzeskiego”

Przedmiot oraz lokalizacja projektu Projekt realizowany w ramach Poddziałania 1.1.2 SPO – WKP w okresie od 2005 do 2008 roku miał charakter usługowo – inwestycyjny i obejmował efekty bezpośrednie i pośrednie. W formie pośredniej celem projektu była poprawa jakości usług oraz rozszerzenie ich zakresu, natomiast w formie pośredniej cel ten obejmował inwestycję remontową, która przyniosła…
Read more


28 lipca 2016 0

1.1.2 „Wzmocnienie Tarnobrzeskiego Inkubatora Przedsiębiorczości poprzez rozwój usług i infrastruktury technicznej”

Przedmiot oraz lokalizacja projektu Projekt realizowany w ramach Poddziałania 1.1.2 SPO – WKP w okresie od 2005 do 2008 roku miał charakter usługowo – inwestycyjny i obejmował efekty bezpośrednie i pośrednie. W formie pośredniej celem projektu była poprawa jakości usług oraz rozszerzenie ich zakresu, natomiast w formie pośredniej cel ten obejmował inwestycję remontową, która przyniosła…
Read more


28 lipca 2016 0

1.1.1 Punkt konsultacyjny

Przedmiot oraz lokalizacja projektu Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. od 01.07.2005 do 31.12.2007 roku realizowała projekt Punkt Konsultacyjny w ramach Działania 1.1.1 SPO – WKP. W całym okresie projekt był realizowany zgodnie z postanowieniami umowy. W trakcie prowadzenia Punktu Konsultacyjnego w Tarnobrzegu nie zanotowano usług, które w szczególny sposób wyróżniały by się pod względem stopnia…
Read more


28 lipca 2016 0

6.2 „Kobiety sukcesu”

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z dniem 1 grudnia 2013 roku rozpoczęła realizację projektu „Kobiety sukcesu” w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na podstawie Umowy z Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej.   Uczestniczką projektu…
Read more


28 lipca 2016 0

7.2.1 „Start bez barier”

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w miesiącu luty 2014 roku rozpoczęła realizację projektu „Start bez barier” w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działania 7.2.  Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na podstawie Umowy z Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy…
Read more


28 lipca 2016 0

Punkt kontaktowy – regionalne centrum transferu innowacji

Punkt Kontaktowy prowadzony był w ramach realizacji projektu systemowego „Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2014 w województwie podkarpackim” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 8.2.2 POKL; zadanie nr 3 RCTI i Sieć Punktów Kontaktowych. Celem projektu było zapewnienie dostępności dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą usług doradczych…
Read more


28 lipca 2016 0

7.2.1 „Mogę – chcę – pracuję!”

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z dniem 1 lutego 2014 r. rozpoczęła realizację projektu „Mogę – chcę – pracuję!” w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na podstawie Umowy nr UDA–POKL.07.02.01-18-106/13-00 zawartej…
Read more


28 lipca 2016 0

8.1.2 „Nasza przyszłość”

Projekt „Nasza przyszłość” zrealizowano w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na podstawie Umowy z Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej. Uczestnikami projektu zostały osoby spełniające następujące kryteria:…
Read more


28 lipca 2016 0

8.2 Staż pracowników naukowych Politechniki Rzeszowskiej w Tarnobrzeskich Wodociągach

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła realizację projektu „Staż pracowników naukowych Politechniki Rzeszowskiej w Tarnobrzeskich Wodociągach” realizowanego w ramach Priorytetu VIII Działania 8.2, Poddziałania 8.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na podstawie Umowy nr UDA–POKL.08.02.01-18-021/14-00 zawartej w dniu 3 października 2014r. z Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej Projekt realizowany…
Read more


28 lipca 2016 0

Platformy startowe CONNECT

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest Partnerem Platformy CONNECT działającym w województwie lubelskim, podkarpackim, wielkopolskim, śląskim i mazowieckim oraz wiodącymi ośrodkami wspierania przedsiębiorczości z całego kraju. Naszym celem jest stworzenie kompleksowego i najbardziej efektywnego narzędzia rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości w Polsce Wschodniej. Do uczestnictwa w programie zapraszamy osoby do 35. roku życia. Kryteria wyboru pomysłów to…
Read more


28 lipca 2016 0