Autor: admin

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

POWES

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w 2017 roku rozpoczęła realizację projektu Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej w projekcie partnerskim koordynowanym  przez Podkarpacką Agencję konsultingowo-Doradczą z Jasła. Obszar projektu obejmuje subregion południowy obejmujący 7 powiatów.  Duży nacisk w swej działalności TARR S.A. kieruje na podmioty ekonomii społecznej wspierając je w decyzjach i wyszukując optymalnych rozwiązań dających gwarancję…
Read more


23 marca 2017 0

10.04.01 Sukces z własną firmą

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 1 marca 2016 roku rozpocznie na terenie województwa świętokrzyskiego realizację projektu „Sukces z własną firmą” w ramach Poddziałania 10.04.01 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020. Zapraszamy osoby, które ukończyły 30 rok życia z terenu powiatu kieleckiego, opatowskiego, ostrowieckiego lub sandomierskiego do skorzystania ze wsparcia w postaci: BEZPŁATNEGO DORADZTWA I SZKOLEŃ…
Read more


12 lutego 2017 0

KONGRES 590 szansą na duże zmiany dla przedsiębiorców

W dniach 17 i 18 listopada 2016 r. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Jasionce odbyła się pierwsza edycja ogólnopolskiego forum gospodarczego pod nazwą KONGRES 590. Wydarzenie wzięło swoją nazwę od prefiksu kodu kreskowego, którym oznaczane są towary wytwarzane bądź dystrybuowane przez polskie firmy. Swoją obecnością kongres zaszczycili: Prezydent RP Andrzej Duda, Prezes Rady Ministrów Beata Szydło,…
Read more


29 grudnia 2016 0

Fundusz Pożyczkowy

Fundusz Pożyczkowy dla mikro przedsiębiorców inwestujących na terenie województwa podkarpackiego POŻYCZKI od 10 do 100 tysięcy złotych na start i rozwój FIRM Brak kosztów związanych z udzieleniem pożyczki Oprocentowanie: stawka IBOR (na dzień 01.01.2018 r. – 1,85% w skali roku) + od 2% do 3% marży Możliwość karencji w spłacie kapitału maksymalnie do 6 miesięcy…
Read more


29 lipca 2016 0

Projekt pt. „Przedsiębiorczość jest kobieca”

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczyna realizację projektu „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JEST KOBIECA” w ramach Działania 7.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Okres realizacji projektu: sierpień 2016 r. – styczeń 2018 r. Obszar realizacji projektu: województwo podkarpackie Grupa docelowa:Kobietypozostające bez zatrudnienia w wieku powyżej 29 roku życia zamieszkałe na terenie województwa podkarpackiego   CEL…
Read more


28 lipca 2016 0

Regionalny Ośrodek EFS w Tarnobrzegu

Szkolenia z zakresu pisania i realizacji projektów, indywidualne konsultacje z doradcą, szeroko zakrojona informacja na temat możliwości jakie daje EFS oraz pomoc w znalezieniu partnerów do wspólnej realizacji projektu, lub do wspólnych inicjatyw na rzecz regionu i wszystko to bezpłatnie – taką pomoc świadczy Regionalny Ośrodek EFS w Tarnobrzegu. Regionalny Ośrodek EFS w Tarnobrzegu oferują…
Read more


28 lipca 2016 0

8.1.2 „Program outplacementowy dla pracowników Kopalni Siarki Machów S.A.”

Realizacja projektu pt.: „Program outplacementowy dla pracowników Kopalni Siarki Machów S.A.” rozpoczęła się w dniu 01.08.2012r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. Projekt zakładał udzielenie wsparcia 92…
Read more


28 lipca 2016 0

6.2 „Czas przedsiębiorczości”

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła realizację projektu w ramach Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Priorytetu VI PO KL Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt: „Czas przedsiębiorczości” Projekt realizowany będzie w okresie 01.11.2012 do 31.08.2014 Uczestnikiem projektu/Beneficjentem ostatecznym może być osoba fizyczna spełniająca następujące kryteria: jest osobą bezrobotną zarejestrowaną w…
Read more


28 lipca 2016 0

6.2 „Sukces i niezależność z własną firmą – III edycja”

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje projekt w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Tytuł projektu: „Sukces i niezależność z własną firmą – III edycja” Nr projektu: WND-POKL.06.02.00-18-032/12 Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-POKL.06.02.00-18-032/12 Okres realizacji od: 01.11.2012r. do 30.09.2014r. Obszar realizacji…
Read more


28 lipca 2016 0

3.3 Apetyt na przyszłość

Projekt „Apetyt na przyszłość” realizowanym przez Tarnobrzeską Agencję Rozwoju Regionalnego w Tarnobrzegu  w ramach Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt nr WND-POKL.03.03.04-00-149/12 Termin realizacji od 01.02.2013 r. do 30.06.2015 r. Obszar realizacji: Tarnobrzeg, powiat włodawski i…
Read more


28 lipca 2016 0

7.4 „Tacy sami – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych”

Przedmiot oraz lokalizacja projektu Projekt pt. „Tacy sami  – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych” realizowany przez Tarnobrzeską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Działania 7.4  Niepełnosprawni na rynku pracy, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany w okresie 01.10.2013 do 31.12.2014 Projekt skierowany był do osób niepełnosprawnych umysłowo i /lub psychicznie, niepracujących, zamieszkałych…
Read more


28 lipca 2016 0

„Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego w Tarnobrzegu”

Przedmiot oraz lokalizacja projektu Projekt realizowany był od 1 stycznia 2007r. do 31.12.2007r przez WSIiZ oraz TARR S.A. Celem projektu było stworzenie i rozwój inicjatyw z dziedziny rozwoju zasobów ludzkich mogących uzyskać współfinansowanie z funduszy EFS oraz pomoc potencjalnym projektodawcom z województwa podkarpackiego subregionu tarnobrzeskiego w realizacji projektów finansowych ze środków EFS, inicjowanie i rozwój…
Read more


28 lipca 2016 0

6.2 „Własne przedsiębiorstwo – szansa na sukces i niezależność”

Przedmiot oraz lokalizacja projektu Projekt  realizowany w ramach Działania 6.2 POKL w okresie od 1 października 2010 r.               do 30.10.2012r.. Głównym celem projektu było podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do samozatrudnienia poprzez zapewnienie wsparcia w postaci szkolenia, doradztwa, dotacji dla osób zamieszkujących na terenie woj. Podkarpackiego zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą oraz promocja przedsiębiorczości…
Read more


28 lipca 2016 0

6.2 „Od pomysłu do sukcesu”

Przedmiot oraz lokalizacja projektu Projekt  realizowany w ramach Działania 6.2 POKL w okresie od 1 października 2010 r.               do 30.10.2012r.. Głównym celem projektu było podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do samozatrudnienia poprzez zapewnienie wsparcia w postaci szkolenia, doradztwa, dotacji dla osób zamieszkujących na terenie woj. Podkarpackiego zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą oraz promocja przedsiębiorczości…
Read more


28 lipca 2016 0

2.5 „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości zagrożonego wykluczeniem poprzemysłowego mikroregionu tarnobrzeskiego”

Przedmiot oraz lokalizacja projektu Projekt realizowany w ramach Poddziałania 1.1.2 SPO – WKP w okresie od 2005 do 2008 roku miał charakter usługowo – inwestycyjny i obejmował efekty bezpośrednie i pośrednie. W formie pośredniej celem projektu była poprawa jakości usług oraz rozszerzenie ich zakresu, natomiast w formie pośredniej cel ten obejmował inwestycję remontową, która przyniosła…
Read more


28 lipca 2016 0