Autor: admin

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

Fundusz Pożyczkowy

Fundusz Pożyczkowy dla mikro przedsiębiorców inwestujących na terenie województwa podkarpackiego POŻYCZKI od 10 do 100 tysięcy złotych na start i rozwój FIRM Brak kosztów związanych z udzieleniem pożyczki Oprocentowanie: stawka IBOR (na dzień 01.01.2018 r. – 1,85% w skali roku) + od 2% do 3% marży Możliwość karencji w spłacie kapitału maksymalnie do 6 miesięcy…
Read more


29 lipca 2016 0

Projekt pt. „Przedsiębiorczość jest kobieca”

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczyna realizację projektu „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JEST KOBIECA” w ramach Działania 7.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Okres realizacji projektu: sierpień 2016 r. – styczeń 2018 r. Obszar realizacji projektu: województwo podkarpackie Grupa docelowa:Kobietypozostające bez zatrudnienia w wieku powyżej 29 roku życia zamieszkałe na terenie województwa podkarpackiego   CEL…
Read more


28 lipca 2016 0

Regionalny Ośrodek EFS w Tarnobrzegu

Szkolenia z zakresu pisania i realizacji projektów, indywidualne konsultacje z doradcą, szeroko zakrojona informacja na temat możliwości jakie daje EFS oraz pomoc w znalezieniu partnerów do wspólnej realizacji projektu, lub do wspólnych inicjatyw na rzecz regionu i wszystko to bezpłatnie – taką pomoc świadczy Regionalny Ośrodek EFS w Tarnobrzegu. Regionalny Ośrodek EFS w Tarnobrzegu oferują…
Read more


28 lipca 2016 0

8.1.2 „Program outplacementowy dla pracowników Kopalni Siarki Machów S.A.”

Realizacja projektu pt.: „Program outplacementowy dla pracowników Kopalni Siarki Machów S.A.” rozpoczęła się w dniu 01.08.2012r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. Projekt zakładał udzielenie wsparcia 92…
Read more


28 lipca 2016 0

6.2 „Czas przedsiębiorczości”

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła realizację projektu w ramach Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Priorytetu VI PO KL Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt: „Czas przedsiębiorczości” Projekt realizowany będzie w okresie 01.11.2012 do 31.08.2014 Uczestnikiem projektu/Beneficjentem ostatecznym może być osoba fizyczna spełniająca następujące kryteria: jest osobą bezrobotną zarejestrowaną w…
Read more


28 lipca 2016 0

6.2 „Sukces i niezależność z własną firmą – III edycja”

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje projekt w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Tytuł projektu: „Sukces i niezależność z własną firmą – III edycja” Nr projektu: WND-POKL.06.02.00-18-032/12 Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-POKL.06.02.00-18-032/12 Okres realizacji od: 01.11.2012r. do 30.09.2014r. Obszar realizacji…
Read more


28 lipca 2016 0

3.3 Apetyt na przyszłość

Projekt „Apetyt na przyszłość” realizowanym przez Tarnobrzeską Agencję Rozwoju Regionalnego w Tarnobrzegu  w ramach Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt nr WND-POKL.03.03.04-00-149/12 Termin realizacji od 01.02.2013 r. do 30.06.2015 r. Obszar realizacji: Tarnobrzeg, powiat włodawski i…
Read more


28 lipca 2016 0

7.4 „Tacy sami – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych”

Przedmiot oraz lokalizacja projektu Projekt pt. „Tacy sami  – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych” realizowany przez Tarnobrzeską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Działania 7.4  Niepełnosprawni na rynku pracy, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany w okresie 01.10.2013 do 31.12.2014 Projekt skierowany był do osób niepełnosprawnych umysłowo i /lub psychicznie, niepracujących, zamieszkałych…
Read more


28 lipca 2016 0

„Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego w Tarnobrzegu”

Przedmiot oraz lokalizacja projektu Projekt realizowany był od 1 stycznia 2007r. do 31.12.2007r przez WSIiZ oraz TARR S.A. Celem projektu było stworzenie i rozwój inicjatyw z dziedziny rozwoju zasobów ludzkich mogących uzyskać współfinansowanie z funduszy EFS oraz pomoc potencjalnym projektodawcom z województwa podkarpackiego subregionu tarnobrzeskiego w realizacji projektów finansowych ze środków EFS, inicjowanie i rozwój…
Read more


28 lipca 2016 0

6.2 „Własne przedsiębiorstwo – szansa na sukces i niezależność”

Przedmiot oraz lokalizacja projektu Projekt  realizowany w ramach Działania 6.2 POKL w okresie od 1 października 2010 r.               do 30.10.2012r.. Głównym celem projektu było podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do samozatrudnienia poprzez zapewnienie wsparcia w postaci szkolenia, doradztwa, dotacji dla osób zamieszkujących na terenie woj. Podkarpackiego zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą oraz promocja przedsiębiorczości…
Read more


28 lipca 2016 0

6.2 „Od pomysłu do sukcesu”

Przedmiot oraz lokalizacja projektu Projekt  realizowany w ramach Działania 6.2 POKL w okresie od 1 października 2010 r.               do 30.10.2012r.. Głównym celem projektu było podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do samozatrudnienia poprzez zapewnienie wsparcia w postaci szkolenia, doradztwa, dotacji dla osób zamieszkujących na terenie woj. Podkarpackiego zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą oraz promocja przedsiębiorczości…
Read more


28 lipca 2016 0

2.5 „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości zagrożonego wykluczeniem poprzemysłowego mikroregionu tarnobrzeskiego”

Przedmiot oraz lokalizacja projektu Projekt realizowany w ramach Poddziałania 1.1.2 SPO – WKP w okresie od 2005 do 2008 roku miał charakter usługowo – inwestycyjny i obejmował efekty bezpośrednie i pośrednie. W formie pośredniej celem projektu była poprawa jakości usług oraz rozszerzenie ich zakresu, natomiast w formie pośredniej cel ten obejmował inwestycję remontową, która przyniosła…
Read more


28 lipca 2016 0

1.1.2 „Wzmocnienie Tarnobrzeskiego Inkubatora Przedsiębiorczości poprzez rozwój usług i infrastruktury technicznej”

Przedmiot oraz lokalizacja projektu Projekt realizowany w ramach Poddziałania 1.1.2 SPO – WKP w okresie od 2005 do 2008 roku miał charakter usługowo – inwestycyjny i obejmował efekty bezpośrednie i pośrednie. W formie pośredniej celem projektu była poprawa jakości usług oraz rozszerzenie ich zakresu, natomiast w formie pośredniej cel ten obejmował inwestycję remontową, która przyniosła…
Read more


28 lipca 2016 0

1.1.1 Punkt konsultacyjny

Przedmiot oraz lokalizacja projektu Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. od 01.07.2005 do 31.12.2007 roku realizowała projekt Punkt Konsultacyjny w ramach Działania 1.1.1 SPO – WKP. W całym okresie projekt był realizowany zgodnie z postanowieniami umowy. W trakcie prowadzenia Punktu Konsultacyjnego w Tarnobrzegu nie zanotowano usług, które w szczególny sposób wyróżniały by się pod względem stopnia…
Read more


28 lipca 2016 0

6.2 „Kobiety sukcesu”

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z dniem 1 grudnia 2013 roku rozpoczęła realizację projektu „Kobiety sukcesu” w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na podstawie Umowy z Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej.   Uczestniczką projektu…
Read more


28 lipca 2016 0